BASINDAN YAZILAR
Maliye’den Leasing Yapanlara Kötü Haber! - MuhasebeTR

Maliye’den Leasing Yapanlara Kötü Haber!

Günümüzde sürekli gelişen teknoloji, her geçen gün artan rekabet, yatırımların finansman modeli seçimini oldukça etkiliyor. Firma karlılıkları, yatırımlarda doğru finansman seçimi ile mümkün olabiliyor. Bazı durumlarda satın alma yerine kiralama daha avantajlı olabiliyor. İşte tam da bu noktada leasing (finansal kiralama) devreye giriyor.

Leasing, dünyada yatırımların orta ve uzun vadeli finansmanında yaygın olarak kullanılan bir finansman yöntemi. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan leasing, son dönemde krediye erişimde sorun yaşanmasıyla beraber, yatırımların finansmanında daha fazla tercih edilmeye başlandı. 

Ancak, son günlerde vergi oranlarında yapılan artışlar hemen herkesi olumsuz etkiledi. Bu artışlardan leasing sektörü de nasibini aldı. Bu kapsamda, Maliye’den leasing yapanlara da bir kötü haber geldi!

Maliye’den gelen kötü haber ne ile ilgili?

Maliye’den gelen kötü haber, 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yeni KDV oranlarının, bu Kararın yürürlüğe girdiği 10 Temmuz 2023 tarihinden önce düzenlenen leasing sözleşmelerine uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili.

7346 sayılı Kararla hangi KDV oranları değiştirildi?

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yüzde 8 olarak uygulanmakta olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olarak uygulanmakta olan KDV oranı ise yüzde 20’ye yükseltildi (7 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete). Bu yeni oranlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Yüzde 1 olarak uygulanmakta olan KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Finansal Kurumlar Birliği Maliye’den görüş istedi!

Birlik, 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı değiştirilen bir malın, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 10 Temmuz 2023 tarihinden önce akdedilmiş bir finansal kiralama sözleşmesi kapsamında kiralanması halinde, bu tarihten sonra yapılacak kira ödemeleri ile sözleşme sonunda malın kiracıya devrinde uygulanacak KDV oranları konusunda yazılı görüş talebinde bulundu.

Maliye’nin cevabı sektör dahil herkesi şok etti!

Leasing sektörü ve leasing işlemi yapan hemen herkes, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yeni KDV oranlarının 10 Temmuz 2023 tarihinden önce düzenlenen sözleşmelere konu leasing işlemlerini etkilemeyeceği, sözleşme süresi boyunca değişiklikten önceki KDV oranlarının uygulanmasına devam edileceği görüşünde bulunuyor ve bu şekilde cevap verilmesini bekliyordu.

Ancak, gelen cevap beklenilen gibi olmadı. Çünkü, Maliye, sektör ile aynı görüşte değil.

Maliye; KDV oranı değişen malların finansal kiralama şirketi tarafından kiraya verilmesinde finansal kiralama sözleşmesinin düzenlendiği tarihe bağlı olmaksızın kiralama döneminde geçerli olan KDV oranı üzerinden işlem yapılacağı, dolayısıyla 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı değiştirilen bir malın, finansal kiralama sözleşmesi anılan Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük tarihinden önce akdedilmiş olsa dahi,

- 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yapılan kiralama işlemlerine yüzde 10 veya yüzde 20 oranında,

- Kiralama döneminin 10 Temmuz 2023 tarihinden önceki dönemi kapsaması halinde bu döneme isabet eden kira payları için yüzde 8 veya yüzde 18, söz konusu tarihten sonraki döneme isabet eden kira payları için yüzde 10 veya yüzde 20 oranında,

- Kiralama döneminin 10 Temmuz 2023 tarihinden sonraki dönemleri kapsamasına karşın buna ilişkin faturanın 10 Temmuz 2023 tarihinden önce düzenlenmesi halinde, faturada yer alan kira tutarları üzerinden yüzde 8 veya yüzde 18 oranında

KDV hesaplanması gerektiği görüşünde (GİB’in 4 Ağustos 2023 tarihli ve E-50169878-200.03.01-66079 sayılı yazısı).

Yüzde 1 KDV oranında bir değişiklik olmadığından, yüzde 1 KDV’ye tabi olarak düzenlenen leasing sözleşmeleri için herhangi bir sorun bulunmuyor.

Sektör ve kiracılar yeni görüşün Maliye’nin kendi Tebliğine aykırı olduğu görüşünde!

Sektör Maliye’nin bu yeni görüşünün, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan kendi düzenlemesine aykırı olduğu görüşünde.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B/2.2) bölümünde yer alan düzenleme aynen şu şekilde:

2.2. Finansal Kiralama İşlemleri

2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, kararnameye ekli (I) sayılı listenin (B) bölümünü 16 ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanır.

Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.

Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 15 inci sırasında belirtilen, 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi uyarınca teslimleri KDV’den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti (% 1) oranında KDV’ye tabi olup, bu araçların finansal kiralamaya konu olması halinde de (% 1) oranında KDV uygulanır.”

Maliye yeni görüşünü, Kararda hüküm bulunmamasına dayandırıyor!

Maliye ise, sektörün bu itirazını karşılık, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği ana Kararname niteliğinde olan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) öncesinde yürürlükte olan 2002/4480 sayılı BKK ile finansal kiralamaya konu edilen malların finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemlerine yüzde 1 KDV oranı uygulanmaktayken, 2007/13033 sayılı BKK’nın yürürlüğe girdiği  30 Aralık 2007 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmeler için finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanmaya başlandığı, yapılan bu değişiklikte, finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümlerin, Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olacağı hususunun 2007/13033 sayılı BKK'nın 4. maddesindeki hükümle netleştirildiği, ancak 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda yeni oranların Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olup olmayacağı hususunda özel bir hüküm bulunmadığı, bu nedenle, yeni görüşünde Tebliğe aykırı bir durumun söz konusu olmadığı görüşünde.

Sektör dahil herkes Maliye’nin görüşünü düzeltmesini bekliyor’

Sektör ve kiracılar arasında, yeni KDV oranlarından kaynaklı 2 puan KDV farkı ile ilgili tartışmalar başlamış durumda. Kiracı şirketlerin büyük bir kısmı, sözleşmelerini ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan düzenlemeyi gerekçe göstererek, bu 2 puanlık KDV farkını ödemek istemiyor. Leasing firmaları ise, Maliye’nin bu yeni görüşünü dayanak göstererek, 2 puanlık artışı uygulamak zorunda olduklarını ifade ediyorlar.

Yani, leasing sektöründe şu an KDV oran değişikliği kaynaklı bir sorun var.

Sektör, Maliye’den bu yeni görüşünü yeniden değerlendirmesini ve Tebliğdeki görüşüne dönmesini bekliyor.

Sürpriz: Maliye, Tebliğdeki düzenlemesini yürürlükten kaldırıyor!

Evet, herkes bu yeni görüşün düzeltilmesini beklerken, Maliye sürpriz bir şekilde KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan ve itirazların  temel dayanağını oluşturan paragrafı yürürlükten kaldırıyor.

Şu an GİB’in internet sayfasında kamuoyu görüşüne açtığı 47 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Teblı̇ğı̇nde Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Teblı̇ğ Taslağı’nın 4. Maddesi ile, Tebliğin (III/B-2.2. Finansal Kiralama İşlemleri) bölümünün ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılıyor.

Kaldırılacağı belirtilen paragraf şu şekilde:

“Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.”

Bize göre de Maliye’nin görüşü hatalı!

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan KDV oran değişiklikleri, KDV oranlarının belirlendiği ana Kararname olan 2007/13033 sayılı BKK'da yapılmış bulunuyor. Yani, 2007/13033 sayılı ana Kararnamenin yürürlükten kaldırılması söz konusu değil. Dolayısıyla, 2007/13033 sayılı ana Kararnamedeki hükümler ve düzenlemeler aynen geçerli bulunuyor. 7346 sayılı Kararda, oran değişikliği dışında ana Kararnamedeki hükümlerin aksini belirten bir değişiklik ya da düzenlemede yer almıyor. Yani, oran değişiklikleri dışında 2007/13033 sayılı BKK'da yer alan düzenlemeler aynen geçerli.

Dolayısıyla, finansal kiralama sözleşmelerine konu olan malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olamaz, olmamalı da. Kişisel görüşümüzde, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan ve kaldırılacağı belirtilen açıklama ile aynı paralelde.

Bize göre, 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği 10 Temmuz 2023 tarihinden önce düzenlenen leasing sözleşmelerine, sözleşme süresi boyunca sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranları uygulanmalı, bu sözleşmeler, sonradan KDV oranlarında yapılan değişikliklerden etkilenmemeli. Bu vergide öngörülebilirlik ilkesinin de bir gereği ve sonucu. Bu nedenle, Maliye’nin leasing sözleşmeleriyle ilgili bu son görüşünün hatalı olduğu görüşündeyiz. 

Şimdi bunda ne var, ödenen 2 puanlık KDV oran farkını leasing yapan şirketler indirim konusu yapar, üzerlerinde herhangi bir yük kalmaz diye düşünmeyin. Öncelikle leasinge başvuran şirketler genellikle yatırımcı şirketler olup, yatırım süresi boyunca ciddi tutarlarda devreden KDV yükleri bulunuyor. Gelecek her yeni indirilecek KDV tutarı, devreden KDV’yi ve yükünü artırır, azaltmaz.

Leasing sektörü ve kiracılarının bu itirazlarının yeniden değerlendirilmesinde fayda var!..

(Kaynak: Abdullah Tolu / Ekonomim.com | 14.08.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM