BASINDAN YAZILAR
İşveren teşviklerinde dosyadan sigortalıya geçildi / Ali Tezel - MuhasebeTR

İşveren teşviklerinde dosyadan sigortalıya geçildi / Ali Tezel

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi ve aynı gün bazı işverenler için 5 puanlık prim indirimi uygulaması da yasal olarak başladı ama ortada daha genelgesi yok.

Fakat, 28 Eylül 2008 günü 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile teşvik uygulamalarında Sosyal Güvenlik Kurumu her işyeri dosyası için ayrı teşvik uygulamasından, her bir sigortalı için ayrı teşvik uygulaması uygulamasına geçildi. Bu değişiklik her iş ve işlemi işyeri dosyası bazında değerlendirmeye alışkın (SSK) SGK personeli için epey zor olacağı gibi denetimi de hemen hemen imkansızlaştıracak ve suiistimalleri de arttıracaktır.

1- İşverenlere teşvik çeşitleri

26 Mayıs 2008 Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan 5763 sayılı Kanun ile işverenlere daha önce 5084, 5568 ve 5615 sayılı Kanunlar ile teşviklerden artık epey sayıda teşvik uygulaması daha getirildi ve normal teşvik sayısı çoğaldı. Bunları saymak gerekirse,

a- 5084 sayılı yatırımların teşviki yani 2004 yılında kabul görüp-uygulanmaya başlanılan 5084, 5568 ve 5615 sayılı Kanunlar ile 49 il ve Çanakkale’nin Gökçeada-Bozcaada ilçelerinde olan işverenler yatırım teşviklerinden yararlanarak SSK işveren prim hisselerinin belli bir oranını SSK’ya ödemesi teşviki.

b- 1 Temmuz 2008 günü uygulanmaya başlanan 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınları işe aldıklarında işveren primlerinin devlet tarafından ödenecek olması teşviki.

c- 1 Ekim 2008 gününden sonrası için işveren prim oranlarının 5 puan düşürülmesi teşviki.

d- Özürlü istihdamı teşviki (zorunlu veya zorunsuz)

2- Dört teşvikten biri sigortalı bazında seçilecek

01.10.2008 gününe kadar sadece işyeri dosyası için seçilmesi zorunlu olan teşvik uygulamasından bundan böyle büyük bir (bana göre riskli bir) kararla var olan prim indirimi-teşviki uygulamalarından her bir sigortalı için en fazla birini kullanabileceklerdir. Yani aynı anda, aynı sigortalı için birden fazla teşvik uygulaması olmayacaktır. Zira, bütün teşvik uygulaması işveren prim miktarı üzerinde etkilidir.

3- Birden fazla E-bildirge gönderilecek

AylIk Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” gereğince,

İnternet (e-bildirge) üzerinden, aylık prim ve hizmet belgesi gönderilmesi sırasında, belgenin ilişkin olduğu yıl ve ay, sigortalıların niteliklerine uygun belge türü ve varsa düzenlenmesine esas Kanun türü, ilgililerce seçilecektir.

Mesela, 2008/Kasım ayında toplam 103 sigortalı istihdam eden (A) işvereninin çalıştırdığı sigortalılardan;
 

 • 3’ünün, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine istinaden kontenjan dahilinde tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan özürlü sigortalı,
   
 • 7’sinin, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine istinaden kontenjan haricinde tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan özürlü sigortalı,
   
 • 10’unun 4447 sayılı Kanun kapsamına giren 18-29 yaş arasında erkek veya 18 yaşından büyük kadın sigortalı,
   
 • 6’sının herhangi bir teşvik Kanunu kapsamına girmeyen sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalı,
   
 • 77’sinin de yine herhangi bir teşvik Kanunu kapsamına girmeyen tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan sigortalı, olduğu gerçeği karşısında;

  5 ayrı e-bildirge SGK’ya gönderilecektir bunlar sırasıyla;

  1- Üç özürlü sigortalı için, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine istinaden kontenjan dahilinde tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan özürlü sigortalılar, 1 nolu belge türü ve 14857 sayılı Kanun türü,

  2- Yedi özürlü sigortalı için, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine istinaden kontenjan haricinde tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan özürlü sigortalılar, 1 nolu belge türü ve 54857 sayılı Kanun türü,

  3- (Genç istihdamı kapsamında işe alınan) On sigortalı için 1 nolu belge türü ve 4447 sayılı Kanun türü,

  4- Altı emekli çalışan (sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan) sigortalılar için 2 nolu belge türü,

  5- Geri kalan 77’si için ise tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan diğer sigortalılar ise, 1 nolu belge türü, seçilmek suretiyle SGK’ya e-bildirge edileceklerdir.
   


  Teşviklere SGK’ya borcu olmaması şartı geldi

  28 Eylül 2008 günü 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bir diğer Tebliğ ile de diğer bütün teşvik uygulamalarından yararlanabilmek için “SGK’dan borcu yoktur” yazısı getirilmesi şartı getirildi. “İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” ismi verilen uygulamaya göre;
   
 • Belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve destekler bu Tebliğ kapsamında borcu yoktur yazısına bağlı olacaklar.
   
 • Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sağlanan sigorta primi işveren hissesi teşviki, enerji desteği, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişilikleri tarafından, gerçek ve tüzel kişilere yapılan bedelsiz arsa tahsisi,
   
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile sağlanan sigorta primi işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği,
   
 • Katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kredi desteği, faiz desteği, turizm enerji desteği,
   
 • KOSGEB ile sağlanan geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler ile kredi, faiz destekleri,
   
 • Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) destekleri,
   
 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca sağlanan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan destek ve teşvikleri,
   
 • Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak kredi destekleri,
   
 • İhracat Teşvikleri, uygulamalarından yararlanabilmek için SGK’ya prim, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir.
   


  SGK, İşçi Emeklileri Cemiyeti sorularına cevap veremedi

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na 6 Eylül 2008 günü İşçi Emeklileri Cemiyeti Başkanlığı ile ilgili sorular sordum. Bugün oldu halen SGK’dan cevap gelmedi. Ben dört gözle bekliyorum, işçi emeklilerinin haklarını savunmakla görevli olanların bu görevlerini bir kenara bırakıp, kendileri için yaptıklarını yakında bu köşeden duyacaksınız. SGK ve Çalışma Bakanlığı sessiz kalsa da sahnede olan ile sahne arkasında yapılanları yazacağım. Sorduğum sorular karşısında doğru cevap verseler ayıplarının ortaya çıkmasından korkan SGK yönetimi sessiz kalmayı tercih edecek gibi görünüyor.
   


  Kısa...kısa...
   
 • Deniz Sağır (Say)-Hanımefendi, 8 yıllık polis memuruyken vefat eden eşiniz üzerinden dul aylığı alabilmeniz için, Sosyal Güvenlik Kurumu - Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Balgat-Ankara adresine durumunuzu anlatan ayrıntılı bir dilekçe gönderip dul aylığı talep ediniz. Bu arada babanızdan aldığınız Bağ-Kur yetim aylığı da eşinizden gelecek dul aylığı ile birlikte devam edebilir. Dilekçenizi APS ile ekim ayı geçmeden gönderirseniz kasımdan itibaren dul aylığınız başlar.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 09.10.2008)

GÜNDEM