BASINDAN YAZILAR
Mayıs Ayı Özelgeleri (2) - MuhasebeTR

Mayıs Ayı Özelgeleri (2)

Bayramdan önceki son yazımda Mayıs ayından verilmiş önemli ve çoğunluğu ilgilendirebileceğini düşündüğüm özelgelerin özetlerini aktarmış, ancak köşemin sınırları dolayısıyla bir kısmını bu yazıma bırakmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam.

- Kooperatifin almış olduğu arsaları işyerine dönüştürerek üyelerine teslim etmesi, yapılan olağan genel kurul toplantısında ihtiyaç fazlası olan arsaların açık artırma usulüyle satışa çıkarılmasına karar verilmesi sonrası kooperatif amacı gerçekleştikten sonra söz konusu arsaların gerek kooperatif ortaklarına gerek ortak olmayanlara satışı ortak dışı işlem olarak değerlendirilecek ve elde edilecek kazanç kooperatifinize bağlı iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, KVK md. 5/1- (e) bendinde yer alan şartların sağlanması halinde söz konusu taşınmazların satışından elde edilecek kazancın % 50'sinin kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır (Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27609 sayı ve 17.5.2023 tarihli Özelgesi).

- Yurt dışı mukimi firmalara verilen yazılım kodlama, yazılım sistem tasarımı, yazılım geliştirme ve bu yazılımları destekleyici eğitim videoları satışı hizmetleri karşılığında elde edilen kazancın %50'sinin, şartların sağlanması kaydıyla, KVK md. 10/1- (ğ) bendi kapsamında kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak yurt dışında mukim müşterilere verilen söz konusu hizmetlerden, yurt dışındaki müşterilerin Türkiye'de faydalanması durumunda söz konusu hizmetlerin söz konusu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 551297 sayı ve 17.5.2023 tarihli Özelgesi).

- Şirketin ana sözleşmesinde faaliyet konuları arasında taşınmaz ticaretinin yer almaması, ancak şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulleri alabileceği, satabileceği, kiraya verebileceği, devir ve ferağ edebileceği açıklamalarının yer alması sebebiyle Şirketin esas faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti veya kiralanması bulunmadığından, atıl durumda bulunan taşınmazının satışından elde edilen kazancının %50'lik kısmının, KVK md. 5/1-(e) bendinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşuluyla, kurumlar vergisi istisnasına konu edilmesi mümkündür (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 219104 sayı ve 18.5.2023 tarihli Özelgesi).

- Her ne kadar şirket tarafından seyahat acentesi ve araç kiralama faaliyeti ile iştigal edilse de bu faaliyetlerin icrasına tahsis edilmeyen ve şirketin günlük işlerinde kullanılan binek otomobillere ilişkin tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderlerin en fazla %70'inin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yer alan otomobillerin zaman zaman kiralama hizmetine konu edilmesi de gider kısıtlaması uygulanmasını etkilemeyecektir (Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 48469 sayı ve 22.5.2023 tarihli Özelgesi).

- Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara sadece yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün olup yatırım dönemi de yatırıma fiilen başlanıldığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından itibaren başladığından, yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yatırıma başlanılan tarihin içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin başlangıcı olan tarihten itibaren diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür (Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 49026 sayı ve 22.5.2023 tarihli Özelgesi).

- İlişkili kişiden yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olan, piyasa koşulları ve ticari teamüle uygun vade sürelerini aşan vadeli alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlar örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınması ve bu şekilde hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farklarının tespit edilerek örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilmesi gerekmekte olup, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. (Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 73618 sayı ve 22.5.2023 tarihli Özelgesi).

- Uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunan şirketin yurt dışında mukim müşterilere vermiş olduğu uluslararası taşımacılık hizmeti dolayısıyla elde ettiği kazanca kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması mümkün bulunmaktadır (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 97624 sayı ve 23.5.2023 tarihli Özelgesi).

- Limited şirketin nev'i değişikliği dolayısıyla anonim şirkete dönüşmesi halinde, şirket ortaklarına verilecek hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, ortakların söz konusu şirket hisse senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip oldukları tarihin (hisse senetlerinin bastırıldığı tarihin) esas alınması gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 577449 sayı ve 25.5.2023 tarihli Özelgesi).

- Şirketinizin üretim ve ihracat faaliyetiyle iştigal eden şirketin geçici vergi beyannamesinde ticari bilanço zararının bulunması ancak mali karın tespiti aşamasında kanunen kabul edilmeyen giderlerin ticari bilanço zararına eklenmesi nedeniyle kurumlar vergisi matrahının oluşması halinde, söz konusu kazanca "1 puan indirimli kurumlar vergisi" oranının uygulanıp uygulanamayacağı sorulmuşsa da; - Şirket özelinde - ticari bilanço zararına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi suretiyle kurumlar vergisi matrahı oluşmuş ise de ihracat ve üretim faaliyetlerinizin zararla sonuçlanması nedeniyle, kurumlar vergisi matrahına 1 puan indirim uygulanması mümkün bulunmamaktadır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 587580 sayı ve 29.5.2023 tarihli Özelgesi).

- Yurt dışından elektronik ortamda alınan yabancı dil eğitimi için ödenen bedellerin, GVK md. 40’da sayılan giderler arasında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir. Öte yandan GVK md. 89 kapsamında gelir vergisi matrahının tespitinde de, harcamanın Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi koşullarının sağlanmaması nedeniyle dikkate alınması mümkün değildir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 562950 sayı ve 22.5.2023 tarihli Özelgesi).

(Kaynak: Bumin Doğrusoz / Ekonomim.com | 04.07.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM