BASINDAN YAZILAR
Yeni Dönemde Yeşil Kartlılar Ne Olacak? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yeni Dönemde Yeşil Kartlılar Ne Olacak? / Şevket Tezel

Bilindiği üzere Yeşil Kartlılar resmi sağlık kurumları aracılığıyla sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanabiliyorlar.

 

Genel Sağlık Sigortasının (GSS) 5510 sayılı Kanunun ikinci ayağının devreye girmesine rağmen Yeşil Kartlılar 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki yıl süreyle sağlık hizmetlerinden eski yöntemle faydalanmaya devam edecekler.

 

Yeşil Kartlı bu kişiler durumlarında değişiklik olmaması kaydıyla 01.10.2010 tarihinden itibaren başka bir işleme gerek kalmaksızın aile içindeki gelirlerinin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması koşuluyla primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle GSS’den yararlanmaya başlayacaklar.

 

            Bu süre içinde de Yeşil Kart için başvuru yapılabilecek. 01.10.2008 tarihinden 01.10.2010 tarihine kadar geçecek iki yıl içinde Yeşil Kart almak için başvuracaklarda aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı;

 

  • 212,90 – 638,70 YTL arasında olan aile bireyleri için 25,55 YTL
  • 638,70 – 1277,40 YTL arasında olan aile bireyleri için 76,64 YTL
  • 1277,40 YTL’den fazla olan aile bireyleri için 153,29 YTL

 

aylık GSS primi ödenmesi gerekecek.

 

            01.10.2008 tarihinden sonra yeşil kart için başvuran kişilerin aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı yeşil kartı veren birimlerce söz konusu aylık tutarın hesabına esas aile bireyi sayısı ve toplam gelir tutarı belirtilmek suretiyle SGK’nın ilgili ünitesine bildirilecek.

 

Yeşil Kart Başvurusu GSS Başvurusu Yerine Geçebilir

Yeşil Kart almak isteyenler yeşil kart veren merkezlere direkt başvurabilecekleri gibi ön bilgi almak amacıyla SGK’ya da başvurabilecekler. Harcamaları da göz önüne alacak yeni hesaplamayla fert başına asgari ücretin üçte birinden daha az geliri olan aile bireyleri Yeşil karta müstehak olacak.  

Buna karşın başvuru sahibi kişilerden,

  • Yeşil kart veren merkezler yerine doğrudan SGK’ya başvuranlardan, yapılacak yönlendirme sonucunda bu merkezlerce yapılan gelir testine göre yeşil kart verilmesi uygun görülmeyenler, SGK’ya başvuru tarihinden,
  • Yeşil kart veren merkezlere başvurduğu halde, bu merkezlerce yeşil kart verilmesi uygun görülmediği bildirilenler, yeşil kart veren merkezlere yaptıkları başvuru tarihinden,
  • SGK’nın bilgilendirmesine rağmen, gelir testi yaptırmak istemediğini beyan eden kişilerin primleri asgari ücretin iki katı üzerinden tahakkuk ettirilmek üzere SGK’ya yaptıkları başvuru tarihinden,

 

itibaren GSS’li sayılacaklar. Yani bu kişiler Yeşil Kart başvurusu yapmakla GSS başvurusu yapmış olacaklar.

 

Yeşil Karta Hak Kazanmada Ölçüt Değişti

Mevcut uygulamada yeşil kart başvurularında başvuru yapan kişinin birlikte ikamet ettiği hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocuklar ile üçüncü dereceye kadar hısımların gelirleri esas alınarak hesaplama yapılıyor, birey başına geliri net asgari ücretin üçte birinden daha az geliri olanlara il ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine valilik ve kaymakamlıkça hak sahiplerine Yeşil Kart veriliyordu.

Oysa 1 Ekim 2008'den başlayacak yeni dönemde ise sadece gelirlere bakılmayacak, harcamalara da dikkat edilecek. Yani, kişinin hiç geliri yoksa bile kirada oturuyorsa ödediği kira bedeli, yiyecek içecek masrafları gelirin tespitinde dikkate alınarak bu defa birey başına brüt asgari ücretten daha az geliri olanlara Yeşil Kart verilecek.

 

Yeşil Kartlı Kamuya Mahkûm

Yeşil kartlılar GSS kapsamına alınacakları 1 Ekim 2010 tarihine kadar özel sağlık kurumlarından ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacaklar.

1 Ekim 2008 – 1 Ekim 2010 tarihleri arasında yeşil kart verilen kişiler de katılım payı ödeyecek ve ödemiş oldukları katılım payları 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre geri alınması mümkün olabilecek.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Ayrıca 3816 sayılı Kanuna göre yeşil kart verildiği hâlde daha sonra bu hakkı kaybettiği tespit edilen kişilere ait bilgiler de yeşil kart veren birimlerce SGK’nın ilgili ünitesine 1 ay içinde bildirilecek. SGK bu kişilerin ödeyecekleri prim tutarlarını ayrıca tespit edecek.

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Yeni Dönemde Kamu Kurumları Hakediş Ödemelerinde Elektronik Sorgulama Yapabilecek

 

Kamu idareleri, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili SGK ünitesine bildirmek zorunda bulunuyor.

 

Buradaki kamu idareleri kavramına 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları da dahil bulunuyor.

 

İlgili ünite merkezde daire başkanlığını, taşrada sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini ifade ediyor.

 

Projelendirme üzerine veya özel bir talep üzerine üretimi yapılmadan piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ile ilgili işlerle ilgili ihalelerin bildirimi zorunlu değil.

 

Kamu kurumunun konu hakkındaki yükümlülüğü bununla bitmiyor. Zira ilgili SGK ünitesi, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihini takip eden onbeş gün içinde işyeri sicil numarasını ve işyerine ilişkin gerekli diğer bilgileri ihaleyi yapan idareye bildirdikten sonra, Kamu İdaresi bu bilgiler ile kendi kayıtlarındaki bilgilerin örtüşmemesi halinde durumu, bilginin kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş gün içinde SGK birimine tekrar bildirecek.

 

Kamu İdaresince işverenlerin hakedişleri, SGK’ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenebilecek olup, Kamu İdaresi, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa  alt işverenlerinin SGK’ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığını, ilgili SGK biriminden yazı ile sorması gerekiyor.

 

SGK birimince işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususu idareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirilmediği sürece bildirilmediği sürece, Kamu İdaresi tarafından işverene hakediş ödenemeyecek.

 

Elektronik Sorgulama Mümkün

Kamu İdareleri, yaptıkları ihaleler sonucunda işverene ödeyeceği her hakediş ödemesinden önce işverenin ve varsa alt işverenlerinin SGK’ya borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapabilmek için SGK’ya yetki başvurusunda bulunabilecek. SGK’ca başvurunun uygun görülmesi halinde Kamu idaresince, hemen ödenmesi gereken (muaccel) borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılabilecek. Yapılacak sorgulama sonucu muaccel borcu bulunmayan işverenlerin hak edişleri yazı ile sorulmaksızın ödenebilecek.

(Sözcü Gazetesi | 07.10.2008)

GÜNDEM