BASINDAN YAZILAR
Şubat Ayı Gelir Vergisi Özelgeleri - MuhasebeTR

Şubat Ayı Gelir Vergisi Özelgeleri

Bilindiği gibi Gelir İdaresinin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini aylık olarak özetliyorum. Bu özelgelerin tam metinlerine gelir İdaresinin web sayfasından erişmek mümkün. Bu yazımda da gelir idaresince Şubat ayında verilmiş ve gelir vergisini konu alan önemeli özelgelerin özetlerini sunuyorum.

∎ Adi Ortaklık olarak bilgisayar programlama faaliyeti ve mobil cihazlar için uygulama geliştirilmesi, bu kapsamda yurt dışı kaynaklı kazanç elde edilmesi durumunda, adi ortaklığın KDV ve gelir vergisi stopajı yönünden mükellefiyetlerinin bulunması, gelir vergisi mükellefiyetine ilişkin yükümlülüklerin ise ortaklar tarafından yerine getirilmesi nedeniyle, ortaklık tarafından yürütülen sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerine ilişkin olarak kazanç istisnasından faydalanılması mümkün değildir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 160237 sayı ve 2.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ Patent danışmanlık faaliyetinin, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kişinin kendi nam ve hesabına yapılması halinde, serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 166939 sayı ve 3.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ Yurtdışında bulunanlara verilen yazılım hizmetinden elde edilen kazancın, GVK md. 89/1-(13) ve 1 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "10.5. Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler" başlıklı bölümünde yer alan koşulların sağlanması durumunda % 50'sinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkündür. Bu gelirin döviz cinsinden veya TL cinsinden tahsil edilmesi indirim uygulamasını etkilemez (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 166967 sayı ve 3.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ Bir Limited Şirkette şoför olarak ücretli çalışılmakla birlikte, pazartesi ve cuma günleri şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinin sürdürülmesi durumunda, işin başında bilfiil çalışma şartı ihlal edilmiş olmayacağından, ücretli olarak çalışılmayan boş zamanlarınızda sürdürülen yolcu taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla şartları dahilinde basit usulden faydalanmak mümkün bulunmaktadır. (Samsun Vergi Dairesi Başkanlığının 10838 sayı ve 7.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ Serbest meslek makbuzuyla belgelendirilen diyetisyenlik hizmetinin, GVK md. 89/1-(2) ve 255 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan "sağlık hizmeti" kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu ödemenin, gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır (Karabük Defterdarlığının 2614 sayı ve 8.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ Babanızın eşi ile aranızda hısımlık söz konusu olmaması nedeniyle, babanızın eşinin sonlandırdığı faaliyete aynı adreste başlamanız istisnanın uygulanma şartlarından olan "faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması" şartının ihlali sayılmayacağından, diğer şartların da sağlanması şartıyla GVK mükerrer md. 20’de düzenlenen genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmak mümkündür (Bursa Defterdarlığının 37266 sayı ve 9.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ Uzlaştırmacılara yapılan ödemeler ücret niteliğindedir. Emekli aylığı dışında başkaca ücret geliri bulunmayan kişiye ödenen uzlaştırmacılık ücretleri ile varsa yapılan zorunlu yol giderleri dahil masraf ödemeleri toplamına, 1/1/2022 tarihinden itibaren asgari ücret istisnasının uygulanması mümkün olup, söz konusu istisnanın ilgili ayda Adalet Bakanlığı ve ilgili birimleri tarafından tarafınıza yapılan ücret ödemeleri toplamına bir kez uygulanması gerektiği tabiidir (Bursa Defterdarlığının 36925 sayı ve 9.2.2023 günlü Özelgesi).

∎  Çalıştıkları kurumun izni ile aylıksız izinli statüde tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak firma bünyesinde istihdam edilen 657 sayılı Kanuna tabi memur unvanlı personelin, 4691 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin uygulama yönetmeliğinde belirtilen şartlar dahilinde Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalıştıkları süreye isabet eden ücretlerinin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi mümkündür  (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 76953 sayı ve 10.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ ikinci el otomotiv alım-satımı faaliyeti kapsamında satın alınan ve satışa konu edilmek üzere "153-Ticari Mallar" hesabında izlemek suretiyle işletmeye kayıtlı olan ve işte kullanılan binek otomobillerin test sürüşü ve müşteriye gösterilmesi esnasında katlanılan yakıt giderlerinin en fazla %70'inin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Bu araçların mükellef tarafından emtia olarak maliyet bedeli ile kayıtlara alınması gerekmekte olup, bu kapsamda şehir dışından alınan araçların işyerine getirilmesi için katlanılan yakıt giderlerinin söz konusu araçların maliyetinin hesabında dikkate alınması icap etmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 216893 sayı ve 16.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ Projede proje yürütücüsü olarak çalışan şirket ortağının 4691 sayılı Kanunda belirtilen Ar-Ge personeli tanımına girmesi ve söz konusu Ar-Ge projesinde fiilen çalışması kaydıyla bu çalışması karşılığı elde ettiği ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinin muhtasar beyannamede tahakkuktan terkin edilecek kısmının ilgili personele ödenmesi durumunda, söz konusu ödemenin de ayrıca ücret olarak değerlendirilmesi ve ücret bordrosuna dahil edilerek tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan, ücret olarak kabul edilen bu tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinin de verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilebileceği tabiidir (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 43043 sayı ve 24.2.2023 günlü Özelgesi).

∎ İşletme hesabı esasında tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve perakende ticareti (manav) faaliyeti kapsamında ürünlerin halden alınıp satışı yapılana kadar ezik, çürük, kırık, kartlaşmış, sararmış, siyahlaşmış, bozuk şekilli olanlar ile çok küçük ve çok büyük olanların ayrılması sonucunda % 15 ile % 30 arasında fire oluşması ve bu ürünlerin çöpe atılması durumunda; mal dengesi bakımından, kaydi dönem sonu stokunun değeri yerine fiili dönem sonu stokunun değeri dikkate alınacağından, fire miktarları da otomatik olarak gider yazılmış, başka bir deyişle, dönem sonu stoku, miktar olarak fire miktarı kadar eksik gösterilmiş olacaktır. Buna göre, işletme hesabına göre defter tutan mükellefler tarafından satın alınan mallar karşılığında ödenen veya borçlanılan tutarlar defterin gider kısmına doğrudan doğruya gider olarak kaydedildiği için fireler de başlangıç aşamasında kayıtlara gider olarak kaydedilmektedir. Bu nedenle, fire adı altında sonradan defterlerde mükerrer bir gider kaydının yapılması veya hasılattan düşülmesi mümkün değildir (Ordu Defterdarlığı’nın 6823 sayı ve 8.2.2023 tarihli Özelgesi)

(Kaynak: Bumin Doğrusoz / Ekonomim.com | 21.03.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM