BASINDAN YAZILAR
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması - MuhasebeTR

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

27 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile vergi ve kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma ve af düzenlemeleri öngörülmüştür. Yapılan düzenlemelerde yer alan hususların büyük bölümü 2018 yılında 7143 sayılı Kanunla ve 2021 yılında 7326 sayılı Kanun’la yapılan af ve yapılandırma düzenlemeleriyle hemen hemen aynıdır.

Anılan düzenlemelerde yer alanlar, başlıklar halinde şöyledir:

- Kesinleşmiş alacakların (Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi, gümrük vergisi, SGK ve diğer alacaklar) yapılandırılması. (Yapılandırmaya konu alacaklar; esas itibarıyla 31/12/2022 tarihi dikkate alınarak belirlenmiş ve vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar kapsama alınmıştır. Ayrıca, bu idarelerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacakları Kanun kapsamındadır.)

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarda af ve yapılandırma.

- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

 

- Matrah ve vergi artırımı.

Mükelleflerin 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında (yıllarına ilişkin) beyan ettikleri;

- Gelir Vergisi

- Kurumlar Vergisi

- Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi

- Katma Değer Vergisi

matrahlarını/vergilerini kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

A- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların rayiç bedelleriyle ve üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak hesaplanan katma değer vergisinin 30.04.2023 tarihine kadar beyan edilerek kayda alınması.(Stok Affı) (Emtialar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi aynı dönemde indirim katma değer vergisi olarak dikkate alınabilecektir.)

B- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların 30 Nisan 2023 gününe (bugün dahil) kadar fatura düzenlenmesi ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirilmesi.

C- 31.12.2022 tarihli Bilançolarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu, ortaktan alacaklar ve bunlarla ilgili diğer işlemler için 30.04.2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek ve üzerinden % 3 vergi ödenmek suretiyle kayıtların düzeltilmesi.

- Kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yapılandırılması.

- Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarıyla ilgili af ve yapılandırma.

- Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması.

- Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnasının tutarının artırılması.

- Şüyuun izalesi yoluyla yapılan taşınmaz satışlarından alınan harçlara ilişkin düzenleme yapılması;

- TOKİ ile yükleniciler arasında düzenlenen sözleşmelere damga vergisi istisnası sağlanması;

- Boru hatları ve elektrik telleri ile taşınan malların ithalinde ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi;

- Sürücülere verilen ve halen aktif olan ceza puanlarının pasif duruma getirilmesi ve geçici olarak geri alınan sürücü belgelerinin bu durumlarının kaldırılması;

- Amatör spor faaliyetleri ve altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik düzenleme yapılması;

Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanı’na verilen %75'e kadar artırma yetkisinin %100'e çıkarılması;

- İştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkan tanınması;

- Sigortacılık Kanunu’nda düzenleme yapılarak hasarların giderilmesi ve tazminat ödemelerinde eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına imkan sağlanması;

- Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin 31/12/2025 tarihine kadar devam etmesi.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun’a göre takip edilen alacaklardan, vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 1/1/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve bir amme borçlusu adına tahakkuk etmiş asli ve fer'i alacakların toplamı tüm tahsil daireleri itibarıyla 2.000 Türk Lirası’nı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmesi.

(Kaynak: Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak / Ekonomim.com | 02.02.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM