BASINDAN YAZILAR
Ekim Ayı Özelgeleri (2) - MuhasebeTR

Ekim Ayı Özelgeleri (2)

Önceki yazımda Ekim ayında kurumlar vergisi ile ilgili olarak verilmiş bulunan önemli özelgeleri özetlemiştim. Bu yazımda da yine aynı ayda verilmiş gelir vergisi özelge özetlerini aktarıyorum.
- Serbest meslek faaliyeti olan diyetisyenlik faaliyetinin, ikinci bir işyeri (şube) açılarak yürütülmesi de mümkündür. Ancak iki işyerinde de faaliyetin bizzat mükellef tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Faaliyetin bizzat yürütülmediği ve işin ticari organizasyon çerçevesinde yürütüldüğü durumda ise elde edilen kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 1119756 sayı ve 4.10.2022 tarihli Özelgesi)
- Kişisel olarak yürütülen köpek eğitmenliği faaliyeti serbest meslek faaliyetidir (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 247996 sayı ve 4.10.2022 tarihli Özelgesi)
- Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanların esnaf muaflığından faydalanmasına ilişkin açıklamalar, 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. Buna göre, bentte sayılan geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kolları arasında yer almayan Türk okçuluğunda kullanılan okçu yüzüğü (zihgir) ve ahşap ok yapımı faaliyeti nedeniyle, GVK md. 9/1 - (8) hükmü kapsamında esnaf muaflığından yararlanmak mümkün değildir. Ancak evde yapılan okçu yüzüğü (zihgir) ve ahşap ok imalatı faaliyeti nedeniyle ilgili madde ve genel tebliğlerde yazılı koşulları yerine getirmek koşulu ile GVK md. 9/1-(6) veya (10). bentleri kapsamında esnaf muafiyetinden yararlanmak mümkündür
- Genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında tesis edilen avukatlık faaliyetinin, askerlik hizmeti ve askeri öğrencilik dolayısıyla terk edilmesi ve askerlik dönemi sonrasında yeniden mükellefiyet tesisi halinde ilk defa gelir vergisi mükellefi olma şartı ihlal edilmiş olacağından, genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak artık mümkün değildir (Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 118094 sayı ve 13.10.2022 tarihli Özelgesi)
- İktisap edilerek ve envantere dâhil edilen taşıtın satın alınması için kullanılan kredi için iktisap yılında ödenen faizlerin maliyete eklenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra tahakkuk eden kredi faizlerinin ise aylar itibarıyla ve tahsil esasının gereği olarak ödendikçe maliyete intikal ettirilmesi suretiyle amortismana tabi tutulması veya doğrudan gider olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi mümkündür. Envantere kaydedilen aracın maliyet bedeli ile maliyete intikal ettirilen kredi faizleri, BSMV ve KKDF toplamının amortisman yoluyla gider yazılabilecek kısmının GVK md. 68/1-(4) hükmü ile belirlenen tutarları, doğrudan gider olarak dikkate alınacak faiz, BSMV ve KKDF tutarının da bu ödemelerin %70'ini aşamayacağı dikkate alınmalıdır (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 260995 sayı ve 14.10.2022 tarihli Özelgesi)
- Mükellefin babası adına kayıtlı olan ticari araçları fatura karşılığında satın alarak aynı faaliyet kodu ile aynı adreste faaliyete başlaması ve babasının faaliyetini sonlandırması, işletmenin devri olarak değerlendirileceğinden, GVK mük. md. 20/1-(4)’de yazılı şartın ihlali nedeniyle, böyle bir durumda genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak mümkün değildir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 244559 sayı ve 14.10.2022 tarihli Özelgesi)
- İlk defa gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesinde, ortağı olunan adi ortaklığın işe başlama tarihindeki tüm ortaklarının şartları taşımaması nedeniyle genç girişimcileri teşvik istisnasından yararlanılamadığı bir durumda, daha sonra koşulları taşımayan diğer ortakların ortaklıktan ayrılması durumunda da faaliyete devam eden ortağın söz konusu istisnadan yararlanması mümkün değildir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 243648 sayı ve 14.10.2022 tarihli Özelgesi)
- Kollektif şirket ortaklarının şirketten aldıkları payların ticari kazanç sayılması ve ortakların gelir vergisi mükellefiyetinin şirketin tasfiyesi sürecinde de devam etmesi nedeniyle, ortakların tasfiye süresince de geçici vergi ve yıllık beyannamelerini verme yükümlülükleri devam eder. Bu nedenle şirket kaydının Ticaret Sicili’nden terkin edildiği tarihe kadar geçen sürelere ilişkin olarak ortakların; gelir geçici vergi beyannamelerini ve Ticaret Sicili’nden terkin edildiği yılı izleyen Mart ayının sonuna kadar da yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Tasfiyede bulunan Şirketin tasfiye sona erene kadar KDV mükellefiyeti de devam eder, tasfiyenin sona erdiği tarihi kapsayan dönem dahil ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin de süresinde verilmesi gerekir. Tasfiye sonunda, sonraki döneme devreden KDV'sinin bulunması halinde bu tutarın ortaklar tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannamelerinde matrahın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün değildir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 244836 sayı ve 17.10.2022 tarihli Özelgesi)
- Mahkeme kararı ile karşı tarafa yüklenen vekâlet ücretinin doğrudan veya icra ve iflas müdürlüklerine yatırılarak tarafınıza ödenmesi ve karşı tarafın GVK md. 94 kapsamında tevkifat yapmakla yükümlü olanlardan olması halinde, borçlunun (davayı kaybedenin) sorumlu sıfatıyla tevkifat yapması gerekmektedir. Ancak borçlunun (davayı kaybedenin) vekâlet ücreti üzerinden yapması gereken tevkifat tutarını eksik yatırması icra dosyasının kapatılmasına engel teşkil etmemektedir. Bu husus Adalet Bakanlığı tarafından teşkilatlarına duyurulmuştur. Bu bağlamda, avukatın doğrudan veya icra ve iflas müdürlükleri aracılığıyla yapılan vekalet ücreti ödemeleri için borçlu (davayı kaybeden) adına serbest meslek makbuzu düzenlemesi ve bu makbuzda tevkifat tutarını da göstermesi gerekmektedir. Öte yandan, tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca Avukata yapılan vekâlet ücreti ödemelerinden tevkifat yapılmadığı durumlarda, sorumlular adına VUK’un ilgili hükümleri uyarınca gerekli tarhiyatlar yapılır. Avukatın vekâlet ücretini brüt olarak kazancına dahil etmesi ve vekâlet ücreti üzerinden tevkifat yapılmadığından bir tutarı da mahsup etmemesi gerekir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 245464 sayı ve 17.10.2022 tarihli Özelgesi). (NOT : Bu özelge yanlıştır. İleride ayrı bir yazı konusu yapacağım).
- Binek otomobil iktisabında ödenen ÖTV ve KDV toplamının gider yazılmasının tercih edildiği durumda GVK md. 40’da yer alan sınırlama uyarınca gider yazılamayan kısmının maliyet bedeline ilavesi mümkün değildir, kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanca dahil edilmesi gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 1128534 sayı ve 5.10.2022 tarihli Özelgesi).

(Kaynak: Bumin Doğrusoz / Dünya Gazetesi | 06.12.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM