BASINDAN YAZILAR
Ağustos Ayı Özelgeleri - MuhasebeTR

Ağustos Ayı Özelgeleri

Daha önce, okurlardan gelen soruların pek çoğunun zaten özelgelere konu olmuş olması ve özelgeleri düzenli takip etmeyen veya sorunla karşılaşan okurlarımıza yardımcı olmak amacıyla her ay, bir önceki ayın özelgelerini özetler halinde aktaracağımı hatta bu konudaki yazılarımı biriktiren okurların, bir süre sonra kendi “özetler havuzu”nu da oluşturabileceklerini yazmış ve Temmuz ayına ilişkin özelge özetlerini yayınlamıştım. Bu yazımda da Ağustos ayında verilmiş özelge özetlerini aktarıyorum.

- İhracatın Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 16. bendinde yer alan diğer şartların da topluca sağlanması koşuluyla, mal ihracatınızdan elde edilen kazancın %50'sinin gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılması mümkündür. Başka bir yerde ücret karşılığında sigortalı olarak çalışıyor olmak söz konusu indirimden yararlanmaya engel teşkil etmemektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 5.8.2022 gün ve 872760 sayılı Özelgesi)

- Kendi arsanız üzerine yapacağınız 1 adet mesken ve araba garajı, odunluk, su deposu tankı yeri olarak özel amaçlı kullanılacağı belirtilen 1 adet depodan oluşan inşaat faaliyetiniz şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşmadığından özel inşaat kapsamında değerlendirilecek ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanca ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak şahsi ihtiyaçlar için inşa edildiği belirtilen ve depo olarak inşa edilen bölümün işyeri olarak kullanılması halinde, söz konusu inşaat faaliyetinizin ticari faaliyet kapsamında olacağı ve bu faaliyetiniz nedeniyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gerekeceği tabiidir. (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 5.8.2022 gün ve 189843 sayılı Özelgesi)

- İkinci el otomobil alım-satımı faaliyetiyle iştigal edenler, kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyetiyle iştigal etmediklerinden, satışa konu edilmek üzere "153-Ticari Mallar" hesabında izlemek suretiyle işletmeye kayıtlı olan ve işte kullanılan binek otomobillere ait yakıt, bakım ve onarım gibi giderlerinin en fazla %70'inin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.  Öte yandan %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1; %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren tesliminde ise %18 KDV oranı uygulanması gerekmektedir (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 8.8.2022 gün ve 190854 sayılı Özelgesi)

- Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan ilçelerde yapılan tuhafiyecilik faaliyetinden elde olunan kazancın, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen türden bir faaliyet olması nedeniyle, basit usul kapsamında verilendirilmesi mümkün değildir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 10.8.2022 gün ve 188322 sayılı Özelgesi)

 

- Muhtarların da muhtarlık olarak kullanmak üzere kiraladıkları işyerleri için ödedikleri kira bedellerinden ve ayrıca yanında çalıştırdıkları kişilere yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmaları ve muhtasar beyannameyle beyan etmeleri gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.8.2022 gün ve 902424 sayılı Özelgesi)

- 29/5/2014 tarihinde iktisap edilen ve 4 pay şeklinde parsellenerek 7/9/2015 tarihinde tapuya arsa olarak tescil edilen taşınmazların iktisap tarihinden (7/9/2015) itibaren 5 yıl geçtikten sonra (2021 yılında) satılması halinde elde edilen kazancın, iktisaptan itibaren 5 yıl içerisinde parsellenmiş olması dolayısıyla değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır (Rize Defterdarlığı’nın 15.8.2022 gün ve 27482 sayılı Özelgesi).

- Üç boyutlu eşya figürlerini içeren dosyaların internet üzerinden bilgisayara indirerek üç boyutlu yazıcıdan basılıp çeşitli aşamalardan geçirerek elde edilen hediyelik eşya figürlerinin pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satılması ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması halinde 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satılması halinde ise, 314 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, esnaf muaflığından faydalanılması mümkündür (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.8.2022 gün ve 421607 sayılı Özelgesi).

- Kulüp tarafından futbolculara yapılan ücret ve ücret benzeri ödemeler üzerinden GVK’nın geçici 72.  maddesine göre gelir vergisi kesintisi yapılarak ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyanı gerekmektedir. Ücretin net olarak belirlendiği durumlarda kesintinin, fiilen yapılan ödemenin brüte iblağ edilmek suretiyle hesaplanması gerekmektedir. Kulübün sorumluluğu, ücret tutarlarının ve yapılan vergi kesintilerinin doğru bildirilmesi ve kesilen vergilen ödenmesi ile sınırlıdır. Futbolcuların elde ettikleri ücretlerin ise GVK ile belirlenmiş sınırları (2022 yılı için 880.000 TL) aşması halinde, futbolcular tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi, hesaplanan vergiden kesilen verginin mahsup edilerek fark verginin ödenmesi gerekmektedir. Yıllık beyannamenin verilip verilmemesinden ve tahakkuk eden verginin ödenip ödenmemesinden futbolcular sorumlu olup kulüplerin bir sorumluluğu yoktur (Rize Defterdarlığı’nın 19.8.2022 gün ve 28193 sayılı Özelgesi).

- Bölgesel Yönetim Merkezleri’ne ilişkin muafiyet 1.1.2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 1.1.2022 tarihinden itibaren kaldırılmış olmakla birlikte, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden bölgesel yönetim merkezi olarak kurulan irtibat büronuzda istihdam edilen hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, GVK md. 23/14 ve 293 seri no.lu GVK Genel Tebliği'nin 3. bölümünde yer alan koşulların ve bir arada sağlanması kaydıyla, gelir vergisinden istisnadır. İstisnanın uygulanabilmesi için söz konusu ücretin irtibat bürosunda çalışan personele, döviz olarak veya yurt dışından gelen paraların yetkili bankalarda bozdurulmak suretiyle Türk parası olarak ödenmesi ve döviz bozdurulması ile ilgili belgelerin ücret bordrolarına eklenmesi gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 19.8.2022 gün ve 928981 sayılı Özelgesi).

(Devamı gelecek yazımda)

(Kaynak: Bumin Doğrusöz / Dünya Gazetesi | 20.10.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM