BASINDAN YAZILAR
Mahkemeye Gitmeden Vergi Cezalarından İndirimli Bir Şekilde Kurtulabilirsiniz! - MuhasebeTR

Mahkemeye Gitmeden Vergi Cezalarından İndirimli Bir Şekilde Kurtulabilirsiniz!

Vergi mükellefleri ile diğer vergi sorumlularına uygulanan cezalarla ilgili GİB son derece anlaşılır bir çalışma yapmış. Biz de bu çalışmanın daha çok vatandaşımıza ulaşmasına katkıda bulunmak üzere bu yazımızda yer verdik.

Vergi ile ilgili kesilen cezalar nedeniyle uzun süren maliyetli mahkeme yoluna gitmek yerine karşılaşılan ihtilafların daha seri bir şekilde çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulamasından faydalanmanın mümkün olduğunu hemen belirtelim…

Süreyi kaçırmadan indirim talep edebilirsiniz

Vergi mükellefleri adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Buna göre mahkemeye gitmek yerine vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesi kolaylığından faydalanmak mümkün bulunmaktadır. Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilmektedir.

  • Tekrar özetlemek gerekirse indirim uygulamasının kapsamına;

  • Vergi ziyaı cezası,

  • Usulsüzlük cezası ile

  •  Özel usulsüzlük cezası

Girmektedir. İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanmaktadır.

Gerekli şartlar

İndirim uygulamasından faydalanmak için öncelikle İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Ayrıca;

  • İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

  • İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması,

Şartlarının bulunması elzemdir.

İndirim oranlarına gelince;

  • Vergi Ziyaı Cezasında; birinci defada yarısı (%50’si), müteakiben kesilenlerde üçte biri (1/3’ü),

  • Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük Cezalarının ise yarısı,

İndirilmektedir. Mükellefler indirimden faydalanarak ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamazlar. Ancak mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması şartıyla, davadan vazgeçilmesi hâlinde yine cezada indirim talebinde bulunulabilir.

Yine mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açabilme hakkına sahip bulunmaktadır.

Uzlaşmadan vazgeçenler de faydalanabilir

Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamazlar.

Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan, uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi hâlinde, cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır.

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma talep etmesi de mümkün bulunmaktadır.

 

Ödeme süresi

 

İndirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarı;

  • Vergi/Ceza İhbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde,

  • Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda, vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde,

ödenmesi gerekmektedir.

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden artakalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilmektedir. Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen 3 aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir.

   ***

"Evrendeki en mükemmel laboratuvar insan beynidir, istediğini düşünerek sentezler." A. Miandji

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 01.10.2022)

GÜNDEM