BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Desteği İşlemlerinde Eksik Borç Gösterilen İşyerleri - MuhasebeTR

Asgari Ücret Desteği İşlemlerinde Eksik Borç Gösterilen İşyerleri

Bilindiği üzere, 2022 Temmuz ayından geçerli olarak asgari ücrette yapılan iyileştirme ile birlikte işverenlerin de istihdam maliyetlerini bir miktar düşürmek için daha önceki yıllarda da uygulanan asgari ücret desteği getirilmişti.

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un geçici 88’inci maddesine yapılan ekleme ile;

“4/(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  1. a) 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  2. b) 2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk Lirası olarak esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 /(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

3213 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 477 Türk lirası olarak ve 2021 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlere 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret desteği verilmektedir.

2021 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3.33 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, 2021 yılında en az sigortalı çalıştırılan dönem sigortalı sayısına ek istihdama gidilmesi halinde, işverenlere destek olarak verilmektedir.

2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3.33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverenlerin borcu olmaması şartıyla destek olarak verilmektedir.

SGK tarafından yapılan işlemler neticesinde Asgari Ücret Destekleri Ağustos 2022 döneminden işverenlerin müfredat kartlarına yansımıştır. Ancak bazı işyerleri için 2022/7’nci aya ait desteklerin yanı sıra sehven 2022/6’ncı aya ait destek tutarlarının da hesaplanarak 14/9/2022 ila 20/9/2022 tarihleri arasında 2022/8 inci aya ait banka borç sorgusunda indirimli olarak gösterildiği SGK tarafından tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerekli güncellemeler 20/9/2022 tarihinde yapılmıştır.

Eksik prim ödenerek mağdur olunmaması için işverenlerin Ağustos 2022 dönemine ait prim borçlarını öderken 30/09/2022 döneminde mutlaka borç sorgusu yapması borcunun bulunması halinde ilgili ödemeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 30.09.2022)

GÜNDEM