BASINDAN YAZILAR
Ek Gösterge Torba Kanununun Getirdikleri... - MuhasebeTR

Ek Gösterge Torba Kanununun Getirdikleri...

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2022 günü itibarıyla kabul edildi. 66 maddeden ibaret olan bu kanun da en önemli düzenleme hiç şüphesiz yaklaşık 5 yıldan beri sabırla bekleyen kamu çalışanlarına yönelik yapılan ek gösterge düzenlemesi gelmektedir. Belirtilen düzenlemenin yanı sıra işverenlere verilecek asgari ücret desteğinden vergi, emeklilik ve diğer birçok konuda yeni düzenlemeler yer almaktadır.

SON ANDA 3600 EK GÖSTERGE KERVANINA KATILANLAR

3600 ek gösterge düzenlemesi başlangıçta sadece polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine vadedilmişti. Daha önceki yazılarımızda müteaddit defalar dile getirdiğimiz üzere Devlet Memurları Kanunu’nda memurların hizmet sınıfları, unvanları, aylık dereceleri, hiyerarşik yapı ve görev ve sorumlulukları nazara alınarak sadece nicelik olarak fazla olan bu 4 meslek mensubu değil, tüm kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesinde faydalanmaları gerektiğinin altını çizerek vurgulamıştık. Bu meyanda 5,3 milyon kamu personeli ve emeklisinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanacak olmasını olumlu bulduğumu tekrar ifade etmek isterim.

Mezkûr Kanun Teklifinde yer almayan ancak sonradan TBMM komisyonlarında Ek Göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilen sosyal güvenlik denetmenleri, gelir uzmanları, mali hizmetler uzmanları gibi kariyer meslekler ile il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerin emekli aylıklarında 1.946 TL ve ikramiyelerinde 70.210 TL ilave ödeme olacaktır. Bu kapsamda bu kişilerden 1. dereceli, 30 yıl hizmeti olanların  emekli aylıkları 7.659 TL’den 9.605 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 276.161 TL’den 346.371 TL’ye yükselecektir.

Son derece isabetli bulduğumuz bu düzenlemeden kamunun âdeta dinamosu işlevini gören 4 yıllık üniversite mezunu şeflerin hiyerarşik konumları, icra ettikleri görevlerinin önemi ve sorumlulukları nazara alınmamasının büyük eksiklik olduğunu belirtmek isterim. Bu bağlamda kamuda çalışan şeflerin  ek göstergelerinin de ivedi olarak 3600 Ek Göstergeye yükseltilerek taleplerinin yerine getirilmesini umuyorum.

ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak. Açıktan atanan bakan yardımcılarından görevden alınan veya görevleri sona erenler bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.

İl valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara getirilecek. Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik görevine dair iki yıl süren mali haklarından daha alt düzeydeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarındaki unvansız daire başkanı ve muadili kadrolarda yer alan personelin görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi hâlinde, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan ve atanacakları kadro ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK’nin ek 18. maddesinde öngörülen işlemler tesis edilecek. Böylece, hiyerarşik olarak üst kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı gibi kadrolar için mevcut olan görev sonrası atama güvencesinden kadrolarının özelliğine göre bu yönetici kadrolarda bulunanların da yararlanması sağlanacak.

İŞVERENLERE DESTEK

01.07.2022-31.12.2022 döneminde uygulanacak asgari ücretin maliyeti SGK uzun vadeli sigorta kolları priminden %5 oranındaki SGK teşviki düşürülerek yaptığımız hesaplamaya göre işverenlere maliyeti 7.603,43 TL’ye varmaktadır. Bu maliyetler karşısında işverenlerin desteklenmesi maksadıyla 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

GÖZE ÇARPAN DİĞER DÜZENLEMELER

Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık süre 8 yıla çıkarılacaktır.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının uygulanmasında taban aylıklar bu Temmuz ayından itibaren 2.500 TL’den 3.500 TL’ye yükseltilecektir.

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen görevler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen “kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezî olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak” görevi çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan kariyer uzmanı personel ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu Personel Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan diğer personelin naklen atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 06.07.2022)

GÜNDEM