BASINDAN YAZILAR
Sağlıkla İlgili Torba Kanunda Öngörülen Yeni Düzenlemeler… - MuhasebeTR

Sağlıkla İlgili Torba Kanunda Öngörülen Yeni Düzenlemeler…

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde hükûmet tarafından TBMM’ye intikal ettirildi. Hâlen TBMM komisyonlarında işlem gören sağlık torba kanun teklifinde başta aile hekimleri olmak üzere sağlık çalışanları ve sağlık uygulamalarında önemli yenilik ve değişiklikler öngörülmektedir.

Emeklilik maaşlarında iyileştirme

Emekli Sandığı Kanunu’na göre tabip ve diş hekimi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri ile bunlardan ilgili mevzuatına göre uzman olanların emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılmaktadır. Söz konusu ödemenin 2008 Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan tabip ve diş tabiplerinin de yararlandırılması amaçlanmaktadır.

Sağlık sigortasından yararlanamayanların borçlarına kolaylık

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple ilgili mevzuatı kapsamında sağlık sigortasından yararlanamayan gerçek kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar olan borçlar için ödeme kolaylığı sağlanması, tahsili için yapılacak takip masraflarının asıl alacak tutarından fazla olması sebebiyle 5.000 TL’ye kadar olan tutarların tamamının terkin edilmesi, borç tutarının yarısının 5.000 TL’nin altında olması hâlinde ise 5.000 Türk lirasının terkin edilerek bakiye kısmının tahsil edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu işlemler sebebiyle devam eden dava ve icra takiplerinin durumu düzenlenmektedir.

Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi için 2029 yılına kadar süre uzatımı

Ülke genelinde uygulanan aile hekimliği hizmetlerinin aksamadan başarılı bir şekilde yürütülmeye devam edilebilmesi için aile hekimliği hizmetlerindeki kaliteyi daha da artırmak önem arz etmektedir.

2023 yılında aile hekimi başına düşen nüfus sayısının azaltılması ve 1. basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği uzmanları eliyle verilmesi gibi öncelikli hedeflere hem nicelik hem de nitelik olarak ulaşılabilmesi gayesiyle sürenin sona ermesi sebebiyle aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmelerini teminen Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yer alan ve 01/01/2020 tarihinde sona ermiş olan süre, 01/01/2029 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Ek ödeme tavan oranları artıyor!

Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine, Sağlık Bakanlığı döner sermaye gelirleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarının toplamının esas alınması sağlanmaktadır. Ayrıca yapılacak düzenleme ile tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde ek ödeme dağıtılmasına imkân tanınmaktadır.

Tabip ve diş tabiplerinin sabit ek ödeme oranlarında artış

Tabip ve diş tabipleri için yapılan değişiklikle döner sermaye bütçesinden yapılan sabit ek ödemenin merkezî yönetim bütçesinden ödenmesi ve (209 s. Kanun’un 5. maddesi uyarınca yapılan) ek ödemelerden mahsup edilmemesi yönünde düzenleme getirilmektedir. Ayrıca tabip ve diş tabiplerine 375 sayılı KHK ile belirlenen tutar kadar sabit ek ödeme yapılabilmesi için %180 oranı, %265 olarak artırılmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistan dâhil tüm tabiplere yapılan bu ödemeden, Bakanlık kadrosunda bulunup üniversitelerde Bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanların da faydalanması amaçlanmaktadır.

Öngörülen diğer düzenlemeler

Üniversite hastanelerinde görev yapan personelin ve adli tıp kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezî yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülmektedir. Ayrıca;

  • Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalar ile yer değiştirmeye ve kuraya ilişkin şartlar Sağlık Bakanlığınca belirlenmekte olup atamalarda daha adil bir sistem getirilmesi amaçlanmaktadır. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların uzmanlık eğitimine daha nitelikli katkıda bulunmalarını temin etmeye yönelik düzenleme yapılmaktadır.

  • Sözleşmeli pozisyon sayısı sınırlı olduğundan, devlet hizmeti yükümlülüğünün öncelikle devlet memuru statüsünde ifa edilmeye başlanılması ve daha sonra mevcut pozisyon sayısı dikkate alınarak sözleşmeli statüye geçişe imkân sağlayıcı değişiklik yapılmaktadır.

  • Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 s. Kanun’a tabi sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığından, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılmaktadır.

  • Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitim verecek eğitim görevlisi ve öğretim üyesi temininde güçlük yaşandığından aile hekimliği uzmanlık eğitimi ve aile hekimliği hizmetlerinin kesintiye uğramadan düzenli sunulabilmesi gayesiyle kendilerine eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerindeki çalışmaları sebebiyle ek ödeme yapılan personele asıl kurumlarında da döner sermayeye katkıda bulundukları dikkate alınarak mağduriyetlerini gidermek üzere ödeme yapılması amaçlanmaktadır.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 11.06.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM