BASINDAN YAZILAR
Elektronik ortamda vergi alacağının takibi ve tahsili / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Elektronik ortamda vergi alacağının takibi ve tahsili / Veysi Seviğ

"Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa"nın 79'uncu maddesi, "Üçüncü şahıslardaki menkul malların alacak ve hakların haczi" ile ilgilidir. Söz konusu yasal düzenleme gereği olarak, hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzelkişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle haciz işlemi yapılabilmektedir.

Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisiyle borçluya borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde amme borçlusuna yapılan ödemelerle malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda kalacağı bildirilir.

Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde "Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilmektedir." Bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğlere ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na ait bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Seri: A, (!) no'lu Tahsilat Genel tebliğ ile yapılan açıklamalar uyarınca ödeme müddeti içersinde ödenmeyen amme alacaklarının (örneğin vergi alacağının) cebren (zora dayalı olarak) tahsilini temin etmek ya da alacağın tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla tahsil dairelerince alınan haciz ve ihtiyati haciz kararları üzerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa"nın 79'uncu maddesi uyarınca borçlunun bankalar nezdindeki hak ve alacaklarının da haczi yoluna gidilebilmektedir.

Söz konusu tebliğ uyarınca devlete ait amme alacakları için düzenlenen haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu amme alacağının fer'ileriyle birlikte 50.000 YTL ve üzerinde, il özel idareleri ve belediyelere ait amme alacakları için 10.000 YTL ve üzerinde olması halinde bankaların genel müdürlüklerine tebligat yapılması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda posta yoluyla yapılacak tebligatlarda;

* Haciz bildirimlerinin her amme borçlusu için ayrı ayrı düzenlenmesi,

* Haciz bildirisine konu amme alacağı aslı ve fer'ilerinin toplamının dikkate alınması,

* Haciz bildirilerinin banka genel müdürlüklerine 7 (yedi) günlük süre içinde cevap verilmesini engellemeyecek şekilde topluca gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 79'uncu maddesinde, tahsil daireleri tarafından düzenlenen haciz bildirilerinin, alacaklı tahsil daireleri tarafından ya da alacaklı amme idaresi aracılığıyla posta yerine elektronik ortamda teblig edilebilmesine ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilmesine imkân verilmiş, elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme yapılana kadar, alacaklı amme idarelerinin (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın) uygun görüşünü de almak suretiyle banka genel müdürlükleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşları AŞ ile yapacakları anlaşmalar çerçevesinde, elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda sadece bu kurumlara tebliğ edilmesi ve elektronik ortamda cevaplarının alınması, elektronik ortamda tebliğ edilecek haciz bildirilerinde yukarıda belirlenen tutar ile sınırlı kalınması, birden fazla amme borçlusu için tebligat yapılması ve cevaplarının alınması uygun görülmüştür. Bu bağlamda yapılan açıklama gereği amme borçlularının haczedilecek maaş, ücret, kira, istihkak alacakları gibi süreklilik arz eden alacak borç ilişkisi bulunması halinde ileriye yönelik haciz işlemi de yapılabilmektedir.

Gerçekte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 79'uncu maddesinde yapılan düzenleme ile tahsil dairelerinde düzenlenen haciz bildirilerinin; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edilebileceği gibi, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ yapılabileceği; haciz bildirisinin bankanın genel müdürlüğüne tebliğ edilmiş olması halinde tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğünün bankanın genel müdürlüğüne ait olduğunu hükme bağlamıştır. Buna yönelik olarak uygulanacak haciz ve ihtiyati hacizlerle ilgili haciz bildirilerinin, amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunduğu veya bulunabileceği banka şubesine doğrudan veya o mahaldeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edilmesi işlemlerine devam edilecek, bankalara tebliğ edilecek ihtiyati haciz ve haciz bildirilerinin borçluya tebliğ tarihi itibariyle banka nezdindeki varlıkları üzerinde işlem yapılacaktır.

(Referans Gazetesi | 05.09.2008)

GÜNDEM