BASINDAN YAZILAR
Yurtdışında Çalışanların SGK Emekli Aylıkları Durduruluyor! - MuhasebeTR

Yurtdışında Çalışanların SGK Emekli Aylıkları Durduruluyor!

Yurt dışında geçen çalışma sürelerini borçlanmak suretiyle aylık bağlananlara ilişkin söz konusu bulgu, aynı zamanda 510 sayılı Kanun’a tabi hizmetlerine istinaden bağlanan aylıkları da içerdiğinden (tarım işçileri hariç) yurt dışında çalışmaya başlayacakları/başladıkları yönünde yazılı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak iş ve işlemler SGK tarafından yayınlanan genel yazı ile açıklanmıştır. 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğ’in 5’inci maddesi ile;

a) SGK’ya verilen veya ibraz edilen belgelerle gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması,

b) Örneği SGK tarafından hazırlanan belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen durum değişikliklerinin bir ay içinde SGK’ya bildirilmemesi,

c) Kanunda öngörülen şartlar yerine gelmediği hâlde, sahte bilgi ve belgelerle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması,

d) Sahte hizmet kazandırılmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması,

e) Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşanması,

f) Gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği hâlde durumun gizlenmesi ve/veya bildirilmemesi,

g) Sigortalılar ile gelir veya aylık alanlara yapılan ödemelerden, hak sahipliği sona ermesine rağmen herhangi bir kişi tarafından tahsilat yapılması.

İlgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışları olarak tanımlanmış ve bu hallerde sigortalılara bağlanan aylığın kesileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak sigortalılar örneği SGK tarafından hazırlanan belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen durum değişikliklerini bir ay içinde SGK’ya bildirirse ya da SGK tarafından yeni bir gelir veya aylık bağlanırsa, ilgililer (b) ve (f) bentleri kapsamında kasıtlı veya kusurlu sayılmayacaktır.

Sigortalılar tarafından yukarıda belirtilen kusurlu davranışların tespit edilmesi halinde tespit tarihinden itibaren geriye doğru en fazla on yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Öte yandan, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesinde, aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanların aylıklarının kesileceği, 5510 sayılı Kanun’un 27’nci ve 30’uncu maddelerinde de ilk defa 5510 sayılı Kanun’a tabi olup aylık bağlananlardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceği öngörülmüştür.

Bu itibarla, SGK tarafından sadece 2008/Ekim ayı başından sonraki çalışmalarına ya da 3201 sayılı Kanun’a göre borçlanılan yurtdışı sürelerine istinaden aylık bağlananlardan, yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya başlayacakları/başladıkları yönünde yazılı beyanda bulunanların aylıkları, beyanlarını içeren başvurunun SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden ödeme öneminden itibaren durdurulacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 27.05.2022)

GÜNDEM