BASINDAN YAZILAR
İzinsiz ve Mazeretsiz İşe Gelmemenin Sonuçları - MuhasebeTR

İzinsiz ve Mazeretsiz İşe Gelmemenin Sonuçları

İşçinin işe devamsızlık yapması, işyerinde çalışma düzenini bozacak ve üretim ve hizmetin devamlılığını aksatabilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II/g maddesine göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi iş sözleşmesinin haklı sebeple feshi ile sonuçlanabilecektir.              

İşçinin iş sözleşmesi devamsızlık sebebiyle haklı nedenle feshedilmesi durumunda, işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacaktır. Devamsızlık sebebiyle yapılan fesih, bildirimli fesih olmadığından işçinin iş sözleşmesi, önel süresi verilmeksizin derhal feshedilebileceğinden işçinin ihbar tazminatı talep hakkı da doğmamaktadır.                

İşçinin işe devamsızlık yapması sebebiyle iş sözleşmesinin feshinde ispat yükü işverene aittir. İşveren, işçinin devamsızlık yaptığına ilişkin tutanak tutmalı, bu tutanaklar, işveren yanında, devamsızlığa tanıklık eden diğer personel tarafından da imzalanmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin belirtilen nedenle feshedilmesinden önce işçinin devamsızlığının nedeni işveren tarafından araştırılmalı mıdır? Yargıtay’ın emsal kararlarına göre, işverenin devamsızlığın nedenini araştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak, işçinin fesihten sonra devamsızlığın haklı bir nedene dayandığını gösteren bir belge sunması durumunda, feshin haklılığı ortadan kalkacağından, geçersizliği de ileri sürülebilecektir. Bu nedenle uygulamada, işçinin adresine ihtarname gönderilerek devamsızlığını haklı kılan bir rapor veya belgenin sunulması ve mazeretinin bildirilmesi istenmekte, bildirimin yapılmaması durumunda iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilmiş sayılacağı ihtar edilmektedir. İşçi kendisine gönderilen ihtarnameye rağmen, devamsızlığını haklı kılacak bir açıklama yapmaz ve belge sunmazsa, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi geçerli olacaktır.           

İşçinin izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmemesi sebebiyle işyerinde başka bir zararın doğması durumunda, bu durumda işçinin sorumlu tutulması mümkün müdür? Örneğin, bankacılık faaliyeti ile uğraşan bir işletmenin teknik açıdan işlerliğinin devamını sağlayan bir personelin işe izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda, banka sistemlerinin çalışmaması nedeniyle işletmenin zarara uğraması durumunda, başka şartların da yerine gelmesi koşuluyla zarar tazmini işçiden talep edilebilecektir. İşçinin görevini yerine getirmemesi sebebiyle, işletmenin işçinin bir aylık ücreti ile karşılanamayacak bir zarara uğraması durumunda da yine iş sözleşmesinin haklı sebeple feshi söz konusu olabilecektir.

(Kaynak: Özden Yağmuroğlu / Dünya Gazetesi | 07.03.2022)

GÜNDEM