BASINDAN YAZILAR
2 Nolu KDV Beyannamesi İle İlgili Yeni Açılan… - MuhasebeTR

2 Nolu KDV Beyannamesi İle İlgili Yeni Açılan…

2 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YENİ AÇILAN

106 İŞLEM NO.LU BÖLÜMÜN UYGULAMA ALANI OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDEYİZ

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet vergi dairesinden yaptığı 09.02.2022 tarihli açıklamada;

“2 nolu Katma Değer Vergisi Beyannamesine vergi bildirimi - tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim – işlem türü seçmeli alanına 106- ithal edilen malın bedelinde sonradan ortaya çıkan ödemeler başlıklı bir bölüm eklenmiştir.”

ifadesine yer vermiştir.

KDV ve gümrük mevzuatına göre mal ithalatına ilişkin eksik beyan edilmiş değerler veya gümrük kıymetine ilavesi gereken ve sonradan ortaya çıkan maliyetler ve farklar ile ilgili KDV, gümrük idaresine ek beyanda bulunmak suretiyle tamamlanır. (KDV Kanunu’nun 51 inci Gümrük Kanunu’nun 234 ve 241 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi)

Mal ithalatı ile ilgili eksik beyan olunan veya sonradan ortaya çıkan KDV’lerin 2 nolu KDV beyannamesi ile beyanı yasal olarak mümkün değildir. Nitekim  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2012 tarih ve KDV 43-38 sayılı özelgesinde;

Bu hüküm ve açıklamalara göre, ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescili anında bilinmeyen ve/veya sonradan ortaya çıkan fiyat farkı, masraf farkı gibi ek ödemelerin Gümrük Kanunu uyarınca gümrük kıymetine dahil olması nedeniyle ilgili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, gümrük idaresine beyan edilmesi gerekirken, 2 Nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek KDV'si ödenen bazı gümrük kıymeti unsurları hakkında yapılacak işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Başkanlığımızdan da görüş alarak yayımladığı 2011/48 sayılı Genelgesinde açıklanmış olup, bu genelge uyarınca gümrük idaresince yapılacak ek tarhiyatlarda, 2. No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen meblağların dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.”

denilmiştir.

İthalatla ilgili fark meblağı gümrük idaresine beyan etmesi gerekirken yanlışlıkla 2 nolu KDV Beyannamesi vererek bu farkı beyan edenler hakkında ne işlem yapılacağı gümrük idaresinin 2011/48 sayılı Genelgesinde düzenlenmiştir. Genelge metni ilişiktedir.

Bu düzenlemeye göre ithalatçı gümrük idaresince tahakkuk ettirilmesi gereken KDV’yi 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödemiş ise, bu tutara ilişkin ek KDV tahakkuku yapılmaması öngörülmekte ise de, söz konusu farkın gerektirdiği başka gümrük vergilerinin varlığı nedeniyle cezalı duruma düşüleceği gibi usulsüzlük cezası ile de karşılaşılabilir.

Hal böyle iken mükelleflerin mal ithalatı ile ilgili olarak 2 nolu KDV Beyannamesi vermeye yönlendirilmesine anlam veremiyoruz.

Yeni açılan 106 nolu işlem kodunun açıklamalar bölümünde, ödemenin muhteviyatı olarak,

-   Kur farkı,

-   Fiyat farkı,

-   Diğer

alternatifleri zikredilmiştir.

Bunlardan hiçbirinin uygulama alanı yoktur.

KUR FARKLARI AÇISINDAN DURUM:

İthal edilen mal bedelinin sonradan ödenmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farkları KDV’ye tabi değildir. Bu kur farklarının ne gümrük idaresine, ne de vergi dairesine bildirilmesi gerekmez. (Bu konuda 2021/22 sayılı duyurumuza bakınız.) 

Dolayısıyla 106 nolu kod ile ithal mala ilişkin kur farkı beyanı söz konusu olamaz.

FİYAT FARKLARI AÇISINDAN DURUM:

İthalat ile ilgili olarak eksik beyan edilen tutarların veya sonradan ortaya çıkan ve gümrük kıymetine eklenmesi gereken ek değerlerin ilgili gümrük idaresine beyanı esastır. Bu farkların doğru beyan yeri 2 nolu KDV Beyannamesi değildir.

DİĞER” İFADESİ AÇISINDAN DURUM:

Mal ithalatı ile ilgili olup, 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyanı gereken herhangi bir fark tutar mevcut olmadığı için, “DİĞER” ibaresi de geçerlilik taşımamaktadır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle mal ithalatı ile ilgili olarak 2 nolu KDV beyannamesi ile hiçbir beyanda bulunulmamasını, mal ithalatına ilişkin fark tutarlar hakkında, gümrük müşavirine danışılmasını öneriyoruz.

Saygılarımızla.

BDO TÜRKİYE

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01

Konu :Gümrük Kıymeti ve Katma Değer Vergisi

15/12/2011

GENELGE

(2011/48)

Gümrük idaresine beyan edilmesi gerekirken, 2 no.lu KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek KDV'si ödenen bazı gümrük kıymeti unsurları ile ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Royalti ve lisans ücretleri

1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-c ve Gümrük Yönetmeliğinin 56 ncı maddeleri uyarınca ithal eşyasının gümrük kıymetine dâhil edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği miktarı gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak royalti ve lisans ücretlerinin gümrük idaresine beyan edilmemesi durumunda; beyan edilmeyen royalti ve lisans ücretine ilişkin fark Gümrük Vergisi, ÖTV ve KDV'nin ilgili gümrük idaresince yükümlüsünden gümrük mevzuatı hükümleri uyarınca takip ve tahsili,

2- Gümrükte ödenmeyen royalti bedeline ilişkin KDV'nin 1 veya 2 no.lu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, bu tutara ilişkin KDV ek tahakkuku yapılmaması,

Royalti bedeliyle ilgisi olmayan ve 2 no.lu KDV beyannamesiyle ödenen KDV'nin göz önünde bulundurulmaması,

3- Royalti bedeline ilişkin KDV'nin hem gümrükte beyan edilmesi hem de 2 nolu KDV beyannamesi ile mükerrer olarak ödenmesi halinde, fazla ödenen vergi, 2 nolu KDV beyannamesi ile ödenen vergiden kaynaklandığından gümrük idaresince iade yapılmaması, (bu durumda vergi dairesince yapılacak işlem KDV mevzuatında düzenlenmektedir),

4- Royalti bedelinin gümrük kıymetine dâhil edilmemesi durumunda, KDV'nin yanı sıra Gümrük Vergisi ve ÖTV açısından da vergi farkı ortaya çıkabileceğinden, vergilerin hesaplanmasında bu hususun da göz önünde bulundurulması,

Gerekmektedir.

Gümrük kıymetine giren sair unsurlar

5- Sonradan kontrol denetimleri neticesinde tespit edilen, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilmesi mümkün olduğu halde bu şekilde beyan edilmeyen gümrük kıymeti unsurları ile ilgili KDV'nin 2 No.lu KDV beyannamesi ile vergi dairelerine yatırıldığının tespit edildiği durumlarda da KDV farkının yukarıda 2 nolu bentte açıklanan şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

Aynı unsura ilişkin olarak Vergi Dairesine ödenen KDV'nin tevsiki

6- 2 ve 5 inci bentler çerçevesinde işlem yapılırken, 2 nolu KDV beyannamesi ile yatırılan tutar denetim elemanı tarafından tespit edilmiş ise bu tespite göre, gümrük idaresine sunulan belgelerden söz konusu tutarın 2 nolu KDV beyannamesi ile yatırıldığı tereddütsüz bir şekilde anlaşılabiliyorsa bu belgelere göre veya yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış, söz konusu hususları açıkça belirten bir rapor sunulmuş ise bu rapora göre işlem yapılır.

Ceza ve faiz uygulaması

7- Tespit edilecek KDV farkı ile ilgili olarak KDV Kanununun 51 inci maddesi delaletiyle Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin uygulanması, ayrıca söz konusu vergi farkı ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 150 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen tarihten itibaren Gümrük Kanununun 193 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca faiz uygulanması gerekmektedir.

Gümrük Vergisi ve ÖTV ile ilgili olarak da durumuna göre aynı şekilde Gümrük Kanununun 234, ÖTV Kanununun 16 ncı ve Gümrük Kanununun 193 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

8- 13/8/2010 tarihli ve 2010/40 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

KAYNAK: BDO TÜRKİYE

(Kaynak: | 15.02.2022)

GÜNDEM