BASINDAN YAZILAR
İhracatçı Ve/Veya İmalatçı Kurumlara Vergi İndirimi - MuhasebeTR

İhracatçı Ve/Veya İmalatçı Kurumlara Vergi İndirimi

22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanununda da değişiklikler yapılmış olup, anılan değişiklikler şöyledir: 

  • İhracatçı ve/veya imalatçı kurumlara vergi indirimi 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesindeki düzenleme uyarınca, kurular vergisinin oranı normalde % 20’ idi. Ancak, KVK’ya eklenen geçici 13. madde uyarınca, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi oranlarında da artış yapılmış olup, 2021 yılı kurum kazançları üzerinden %252022 yılı kurum kazançları üzerinden ise %23 oranında kurumlar vergisi uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzereen az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanmaktadır.

7351 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen 7. ve 8. fıkra hükümleriyle, ihracatçı kurumlara ve sanayi sicil belgesine sahip imalatçı kurumlara kurumlar vergisinin 1 puan indirimli uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre 01/01/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere;

  • İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına ve
  • Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına

kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır.

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarının ihracata isabet eden kısmı için ayrıca ihracata ilişkin 1 puanlık indirim uygulanmayacak, her ikisi için sadece 1 puanlık indirim uygulanacaktır.

Öte yandan, her iki oran indirimi, 32. madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranına uygulanacaktır. Başka bir deyişle; örneğin 2022 yılında, borsada payları işlem görmeyen kurumlarda %23 olarak uygulanacak kurumlar vergisi oranı, bu istisnalardan yararlanacak kurum kazançları için %22 olarak, Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere, en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda %21 olarak uygulanacak kurumlar vergisi oranı bu istisnalardan yararlanacak kurum kazançları için %20 olarak uygulanacaktır. 

  • Bazı yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve ”iştirak kazançları istisnası” olarak adlandırılan aşağıdaki alt bendlerdeki kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmektedir:

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.

Anılan a bendine 7351 sayılı Kanun’la aşağıdaki alt bent hükmü eklenmiştir:

“4) Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç).”

Dolayısıyla, kurumların (tam ve dar mükellef konumunda olan kurumların) 01/01/2022 tarihinden (özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından) itibaren, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonları dışındaki diğer yatırım fonları katılma belgelerinden elde edecekleri kazançları kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Örneğin, menkul kıymet yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları katılma belgelerinden elde edilen kâr payları bu istisnalardan yararlanacaktır.

Girişim sermayesi yatırım otaklıklarından elde edilenler hariç olmak üzere, diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları ise istisnadan yararlanamayacaktır.

(Kaynak: Akif Akarca / Dr.Mehmet Şafak / Dünya Gazetesi | 10.02.2022)

GÜNDEM