BASINDAN YAZILAR
SGK E-Tebligat Başvurusunda Bulunmayana Ceza Var Mı? - MuhasebeTR

SGK E-Tebligat Başvurusunda Bulunmayana Ceza Var Mı?

Bir mükellefimin e-Devlet şifresi olmadığından SGK e-Tebligat başvurusunu yapamadık. e-Tebligat başvurusunun yapılmamış olmasının bir cezası var mıdır? Tamer A.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin e-Tebligat başvurularının 1/10/2021 tarihi itibariyle sigortalı çalıştıran işverenler yönünden en geç 31/1/2022 tarihine kadar yapılması gerekiyordu.

1/10/2021 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan/başlayacak işverenlerin ise en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar e-Tebligat başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinde, “5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.” şeklinde bir açıklama yer alsa da, 5510 sayılı Kanunda elektronik tebligat adresi alınmamasının yaptırımına yer verilmemiştir.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği, suç sayılan fiillerin ve bunların işlenmesi halinde uygulanacak yaptırımların önceden kanun tarafından açıkça belirlenmiş olması gerekiyor. Bu manada 5510 sayılı Kanunda e-Tebligat adresi almayanlara yönelik herhangi bir yaptırıma yer verilmediğinden e-Tebligat adresi almayan işverenlere idari para cezası uygulanması da söz konusu değildir.

Hal böyle olmakla birlikte e-Tebligat başvuru süresi geçirilmiş olsa bile, başvuruların 31/1/2022 tarihinden sonra da yapılabileceği dikkate alınarak başvuruların en kısa süre içinde yapılmasında yarar görülmektedir.

07 NOLU KODDAN BİLDİRİLEN EKSİK GÜNLER İÇİN BORÇLANMA YAPILAMAZ!

07-Puantajdan bildirilmiş eksik günlerimi borçlanarak ödeyebilir miyim? Karar okuru

Prim günleri eksik olan sigortalıların 5510/41. maddede sayılan süreler için borçlanma yaparak prim günü kazanmaları mümkün bulunmaktadır.

5510/41. maddede sayılan sürelerden biri de 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25/2/2011 ve sonrasında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleridir.
SGK’nın 2013/11 sayılı Genelgesine göre kısmi süreli çalışılan sürelere ilişkin eksik günlerin borçlanılabilmesi için SGK’ya bildirilen eksik gün nedenlerinin (06-Kısmi istihdam) ve (17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) ile 4447/Ek 5. maddesine göre yarım çalışma ödeneğinden yararlanmayanlar için (23-Yarım Çalışma) ve (24-Yarım Çalışma ve Diğer) seçeneklerinden biri olması gerekiyor. Eksik gün nedeni (12-Birden fazla) ve (13-Diğer) olarak işaretlenenlerin ise borçlanma yapabilmeleri için eksik gün nedeninin kısmi istihdam veya ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma nedeniyle olduğuna dair belgeleri SGK’ya ibraz etmeleri gerekecektir.

Haliyle eksik gün nedeni 07-Puantaj Kayıtları olarak seçilmiş sigortalıların 25/2/2011 tarihinden sonraki eksik sürelerini borçlanma yaparak tamamlamaları mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan SGK’nın 2020/20 sayılı Genelgesinde, eksik gün nedeninin hatalı seçildiği durumlarda aylık prim ve hizmet belgesinin yasal olarak verilmesi gereken son günü izleyen 6 ay içinde değiştirilmesinin talep edilmesi halinde eksik gün nedeninin değiştirileceği, 6 aylık süre geçirildikten sonra değişiklik talebinde bulunulması halinde ise değişikliğin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgeyle kanıtlanması halinde yapılacağı açıklanmıştır.

Bu bağlamda, eksik gün nedeniniz her ne kadar 07-Puantaj kayıtları seçeneği ile bildirilmiş olsa da işvereninizle kısmi süreli bir iş sözleşmesi yapmış iseniz ve bu sözleşme de noterden tasdikli veya evvelce SGK’ya “Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde SGK’ya verilmiş ise her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan bir belge olacağından, SGK’ya yapacağınız müracaat üzerine eksik gün nedeniniz 06-Kısmi İstihdam olarak değiştirilebileceğinden, eksik günleriniz için borçlanma yapmanız da mümkün olabilecektir.

17103 TEŞVİKİNDEN YARARLANILAN SİGORTALIDAN DOLAYI AYNI AYDA BAŞKA TEŞVİKTEN YARARLANILAMAZ

Ar-Ge faaliyetlerinde görevli personelimizin Ar-Ge kapsamındaki ücretlerinden dolayı 05746 sayılı teşvikten, Ar-Ge dışı çalışmalarına ilişkin ücretlerinden dolayı 17103 sayılı teşvikten yararlanabilir miyiz? Kemal Y.

4447 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesinde “Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.“ hükmü yer almaktadır.

Buna göre aynı ayda aynı sigortalı için hem 4447/Geçici 19. Maddede yer alan (17103) prim teşvikinden, hem de 5746/4691 sayılı kanunlarda yer alan (05746) prim teşvikinden yararlanılması mümkün değildir. Aksi halde, yani aynı ayda aynı sigortalı için hem 17103 kanun numaralı bildirge, hem de 05746 kanun numaralı bildirge düzenlenmesi halinde 05746 kanun numaralı bildirgeden dolayı yararlanılmış prim teşviklerinin faiziyle birlikte ödenmesi durumuyla karşılaşılabilecektir.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 04.02.2022)

GÜNDEM