BASINDAN YAZILAR
Gider Pusulasında Son Değişiklikler - MuhasebeTR

Gider Pusulasında Son Değişiklikler

6.10.2021 tarihli ve 31640 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatımızda önemli değişiklikler yapılmıştır. 7338 Sayılı Kanun ile yapılan önemli düzenlemelerden birisi de 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesiyle yer alan gider pusulasıyla ilgili düzenlemelerdir. Gider pusulasında yapılan değişikliklerle kimler tarafından düzenleneceği, kaç gün içerisinde düzenlenmesi gerektiği, hangi şartlarda gider pusulasının düzenlenmeyeceği gibi hususlar hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemelere geçmeden önce gider pusulasını tanımlayacak olursak; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, bu kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir.” 7338 Sayılı Kanun ile gider pusulasında yapılan düzenlemelere gelince;

1. Gider pusulası azami 7 gün içinde düzenlenir. 7 gün içinde düzenlenmeyen gider pusulaları hiç düzenlenmemiş sayılacağı gibi, süresinde düzenlenmeyenlere de özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

2. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

3.Ödemelerin banka, ödeme kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması halinde ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Görüşümüze göre yapılan düzenleme ile özellikle kira ödemelerinin yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla ödenmesi halinde ayrıca gider pusulası düzenlenmeyecektir. Söz konusu kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları dekont vs. belgeler gider pusulası yerine geçecektir.

 

4.Satın aldığı ürünü üreticiye iade eden müşterilere yapılacak iade bedellerinin 3. maddede sayılan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılması halinde gider pusulası düzenlenmeyecek, yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu kurum ve kuruluşların düzenlenmiş oldukları dekont vb. belgeler gider pusulası yerine geçecektir. Özellikle perakende ticaret ile uğraşanlara müşterileri tarafından iade etmiş oldukları ürünlerden dolayı müşterilere yapılacak iade bedellerinin ilgili kurum ve kuruluşlarca yapıldığı takdirde her bir müşteri için ayrı ayrı gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmamıştır. Yapılan düzenlemelerle gider pusulası ile ilgili tereddüt edilen hususlar giderilmiş, hangi şartlarda gider pusulası düzenlenip, düzenlenmeyeceği açıklığa kavuşmuştur. Gider pusulası düzenlemek zorunda olanların yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA: 1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 2. 7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(Kaynak: Orhan Sözgün / Dünya Gazetesi | 10.01.2022)

GÜNDEM