BASINDAN YAZILAR
İkinci “Prim Affı” başladı / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

İkinci “Prim Affı” başladı / Tahsin Sınav

Sosyal Güvenlik Reformu'nun bütün hükümleriyle yürürlüğe girmesi için 35 gün kaldı. Kamuoyundaki değer yargılarına rağmen, pozitif ve negatif yönleriyle bu reform, önemli bir dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyor. Ve bu sürece olabildiğince doğru ilkelerle başlanabilmesi için Mayıs 2008 sonlarında başlayan prim affı uygulamaları, önemli rol oynayacak. Prim borçlarını yeniden yapılandırmayan sigortalılarımızın mutlaka borçlarını yeniden yapılandırarak gecikme zammı ve cezalarıyla idari para cezalarından en az %50 ile azamî %80 avantaj sağlayabilmeleri için bu son fırsatı mutlaka değerlendirmeleri gerekiyor. Bu imkân için 5797 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle 5510 sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici 25. madde eklenmiştir. Bu maddeye göre;

-5510 sayılı Kanun'un geçici 24'üncü maddesi kapsamına giren borçları anılan madde hükümlerine göre yapılandırılmamış olan işveren ve sigortalıların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde, yani 08.09.2008 tarihi çalışma saati bitimine kadar, yazılı olarak kuruma başvurmaları kaydıyla, söz konusu madde kapsamına giren borçları bu maddede belirtilen şartlarla peşin veya oniki aya kadar taksitler halinde ödeyebileceklerdir.

-Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde yirmisinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde sekseni terkin edilecektir.

-Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde ellisini 12 aya kadar eşit taksitle ödemeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde ellisi terkin edilecektir. İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacaktır. Başlangıçta taksitle ödeme yolunun seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez.

-Geçici 24'üncü maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları, Geçici 25. maddeden yararlanmak için başvuranlar hakkında da uygulanacaktır:

- Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, bu maddeye göre taksitlendirme haklarını kaybederler ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilir.

- Önceden tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmez.

- Kapsama giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar, yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılır.

- Borçları ilgili kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan borçlularca, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozularak birinci fıkra kapsamına giren borçlarının bu maddeye göre peşin ödenmesinin veya taksitlendirilmesinin başvuru süresi içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozularak, ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kapsama giren kalan borçları bu maddeye göre peşin ödenir veya taksitlendirilir.

- Yeniden Yapılandırma anlaşmaları devam eden veya ihya edilen borçluların 5458 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ancak, bu madde kapsamına giren borçları hakkında, talep etmeleri halinde bu madde hükümleri uygulanır.

- Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, kapsama giren borçlarının taksitlendirilmesini talep etmeleri halinde, kapsama giren borçları için ilgili kanunlar gereğince yapılan kesinti tutarları bu madde uyarınca ödenmesi gereken taksit tutarlarına mahsup edilebilir. Kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarına mahsup edilmediği durumlarda aylık taksit tutarlarının tamamı, kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarını tam olarak karşılamadığı durumlarda ise bakiye taksit tutarları borçlularca ödenir.

- 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, hesaplanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri kaydıyla sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

- Başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle SGK birimlerine yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır.

-Sözkonusu Geçici 25. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 20.08.2008 tarih ve 2008-79 sayılı SGK Genelgesi'yle düzenlemiştir.

Okuyucularımdan prim borcunu yeniden yapılandırmayanlara bu aftan mutlaka yararlanmalarını öneriyorum. Çünkü sonra doğacak önemli zorluklardan kurtulacaklardır.

(Yeni Şafak Gazetesi | 25.08.2008)

GÜNDEM