BASINDAN YAZILAR
İşletmeniz Acil Durumlara Hazır Mı? - MuhasebeTR

İşletmeniz Acil Durumlara Hazır Mı?

İşyerlerinde zaman zaman arzu edilmeyen tehlikeler ve riskler olabilmektedir.

Tüm işyerlerinin ve işverenlerin; ilkyardım, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj, doğal afet, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlaması gerekmektedir.

İşverenler;

- Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

- Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

- Acil durum tatbikatlarının yapılmasını sağlar.

- Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

- Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

- Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

- Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

- Acil durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarının işyerinde belirlenmiş acil durumlara ve acil durum ekiplerinin görevlerine uygun olmasını sağlar.

Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İşverenler; işyerlerinde aşağıda yer alan acil durum ekiplerini oluşturur:

  1. a) Söndürme ekibi.
  2. b) Kurtarma ekibi.
  3. c) Koruma ekibi.

ç) İlk yardım ekibi.

Acil durum ekipleri

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Söndürme b) Kurtarma c) Koruma konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30 (çok tehlikeli), 40 (tehlikeli) ve 50’ye (az tehlikeli) kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

10’dan az çalışanı olan işyerlerinde söndürme, kurtarma, koruma ekipleri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

İşyeri tehlike sınıfına göre her 10 (çok tehlikeli), 15 (tehlikeli) ve 20’ye (az tehlikeli) kadar çalışan için birer ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 31.12.2021)

GÜNDEM