BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücrete Kadar Vergi Alınmamasında Püf Noktaları - MuhasebeTR

Asgari Ücrete Kadar Vergi Alınmamasında Püf Noktaları

İşçi memur tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan ücretlerinden gelir ve damga vergisinin kaldırılmasına ilişkin “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edildi. Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasını müteakip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

“Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yer alan düzenlemelerde asgari ücretin gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin maddeler yer almaktadır. İlgili düzenlemede asgari ücretin üzerinde gelir elde eden ücretlilerde de asgari ücret tutarı kadarlık gelir üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmaması öngörülmektedir.

Bu düzenlemelere bağlı olarak, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiğinden, aşağıda açıklandığı üzere asgari geçim indirimi düzenlemesi 01/01/2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmaktadır.

Birçok çalışanın ve işverenin AGİ’nin devam edip etmeyeceği konusunda tereddütleri vardı. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Kanun teklifi ile birlikte 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’inci maddesi 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulama alanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmıştır. Bahse konu madde asgari geçim indirimi uygulamasını düzenlenmektedir. Böylelikle 01/01/2022 tarihinden itibaren hak edilecek ücretlere uygulanmak üzere Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması sonlanmaktadır.

Diğer bir önemli olgu ise asgari ücret tutarında damga vergisi istisnası uygulanmasıdır. Kanunun 4’üncü maddesi ile birlikte ücretlerde istisnanın, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır, hükmü kesinleşmiştir. Gelir vergisi uygulamasında kümülatif matrah uygulaması olmadığı için doğrudan matrahtan istisna yöntemi ile damga vergisi hesaplaması uygulanabilecektir. Asgari ücret üzerindeki ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde; istisna kapsamındaki tutar dâhil, kümülatif vergi matrahının tabi olduğu vergi dilimi ve oranlarına göre vergileme yapılacaktır. Gelir vergisi tarifesindeki dilimlere göre vergi oranı belirlenirken bu şekilde hesaplanan kümülatif tutarlar dikkate alınmalıdır.

 

Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde damga vergisi istisnası uygulanırken; her ay bordrosundaki o aya ait brüt ücret tutarından, asgari ücrete isabet eden aylık brüt tutar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır.

Önemli olan diğer bir düzenleme ise asgari ücret tutarının gelir vergisinden istisna tutulmasıdır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz.

Asgari ücretle çalışanlar yönünden, asgari ücrete isabet eden tutar vergi dışı bırakıldığı için, asgari ücretli çalışanların sigorta, şahıs sigortası, sendika aidatı, engellilik indirimi gibi vergi indirimlerinden yararlanması mümkün olmayacaktır. Ancak, ücret geliri asgari ücreti aşan çalışanlar bakımından eğer yararlanma hakları bulunuyorsa engellilik indirimi, sendika aidatı vb. indirimler yapılabilecektir.

Bu noktada önemli olan kanun metninin 2’nci maddesi olup uygulamanın detaylarını parantez içi hükmü belirlemektedir. Bahse konu düzenlemeler 01/01/2022 tarihinden itibaren hak edilecek ücretler için uygulanacaktır.

Asgari ücret üzerinden damga vergisi ise alınmayacaktır. Asgari ücreti aşan ücretlerden damga vergisi kesilmeye devam edilecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 24.12.2021)

GÜNDEM