BASINDAN YAZILAR
Memurlar, Disiplin Cezalarınızı Sildirebilirsiniz! - MuhasebeTR

Memurlar, Disiplin Cezalarınızı Sildirebilirsiniz!

Devlet Memurları Kanununa bakıldığında memurların çalışma esaslarının, yükümlülük ve sorumluluklarının çok katı bir şekilde tanzim edildiği göze çarpmaktadır. Belirtilen kanun ve bu kanuna istinaden yürürlüğe konan alt mevzuatta belirtilen ödev, yasak ve yükümlülüklere uymayan memurlar hakkında işlenen fiilin ağırlığına göre değişen uyarmadan devlet memurluğundan çıkarmaya kadar varan 5 çeşit disiplin cezasının bulunduğu görülmektedir.

Peki memurlar hakkında uygulanan bu disiplin cezaları memurun çalışma hayatı boyunca özlük dosyasında sabit mi kalacaktır?

Elbette hayır. Keza memurlar hakkında tatbik edilen cezalar kesinleşmiş olsa bile memurun başvurusuna bağlı olarak silinebilecektir.

CEZALARIN İTİRAZSIZ MAHKEMESİZ SİLİNMESİNİN YOLU

Memurlar hakkında uygulanan disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenmektedir.

Özlük dosyasına uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları işlenen devlet memurları, cezanın uygulanma tarihinden itibaren;

  • Uyarma ve kınama cezalarında 5 yıl ve

  • Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 10 yıl,

geçtikten sonra, atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini talep edebilme hakkına sahip bulunmaktadır.

Talep için yazılı dilekçe yeterlidir. Bunun için özel bir şekil şartı öngörülmemiştir.

Hakkında disiplin cezası uygulanmış olan memurun bizzat talebi üzerine atamaya yetkili amir; disiplin cezası alan memurun belirtilen süreler içindeki davranışlarını, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebini haklı kılacak nitelikte görmesi halinde, talebin kabulüne karar verilebilmektedir.

Verilen karar memurun özlük dosyasına işlenmektedir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması talebine ilişkin ayrıca ilgili disiplin kurulunun mütalâasının alınması gerekmektedir.

CEZALARI SİLİNEN MEMURLARIN HAKLARDAN FAYDALANMASI

Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, Devlet Memurları Kanunu kapsamında kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususu ile bu durumda bulunan memurların söz konusu Kanunun (37. Maddesi) hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hakkında bir kamu kurumunun mütaala (18.08.2016-4871) talebine binaen dönemin Devlet Personel Başkanlığı; 

“Devlet memurlarının 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin 4. fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlandırılması veya bu Kanunun 37. maddesi kapsamında kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesi için son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gerekmekte olup, memurun herhangi bir disiplin cezası alması hâlinde söz konusu maddelere ilişkin hizmet süresinin sıfırlanacağı ve bu tarihten itibaren sürelerin yeniden başlayacağı, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmiş olmasının bu sürelerin hesabını etkilemeyeceği mütalaa edilmektedir” görüşünde bulunmuştur.

İPTAL EDİLEN DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ

Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceği hakkında yine dönemin Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu (31.10.2016-6351) önemli bir mütalaa bulunmaktadır. Memur okurlarımıza bu konuda gelen çok sayıda suale toplu cevap olması hasebiyle aşağıda aynen yer verilmiştir.

“…Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ‘Memur bilgi sistemi, özlük dosyası’ başlıklı 109. maddesinde; ‘Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir’ hükmüne yer verilmiştir. Diğer yandan, 15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği'nin ‘Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ başlıklı (D) bölümünün 5 numaralı bendinin dördüncü alt bendinde; Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları saklanır’ hükmü yer almaktadır…”

 Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde;

  • Disiplin cezasına karşı iptal istemiyle açılan davada, verilen cezanın mahkeme tarafından iptal edilmiş olmasının söz konusu disiplin cezasını hükümsüz kılacağı açık olmakla birlikte, soruşturma sürecindeki işlemler ile verilen disiplin cezasının ve yargı organlarınca verilmiş karar örneklerinin özlük dosyasında bulundurulması gerektiği,

  • Mahkeme kararı ile iptal edilen, dolayısıyla yok hükmünde bulunan disiplin cezasına memurun hizmet belgesinde yer verilmemesi gerektiği,

 mütalaa edilmektedir.”

  ***

“Umut içerisinde yolculuk etmek gidilecek yere vɑrmɑktɑn dɑhɑ güzeldir.” John Robert Wooden

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 15.12.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM