BASINDAN YAZILAR
İşyerinde Verilen Talimatlara Uymayan İşçinin Tazminatsız İşine Son Verilir - MuhasebeTR

İşyerinde Verilen Talimatlara Uymayan İşçinin Tazminatsız İşine Son Verilir

Değerli okurlar, bugün işverenlerden gelen bir soru üzerine işverenin haklı nedenle iş akdi fesih konusunu işleyeceğim. İşyerinde verilen talimata uymayan, oyun oynayan, film seyreden ve işyerinde uyuyakalan işçilerin, işveren tarafından haklı nedenle iş akdi tazminatsız olarak sonlandırılır.

4857 Sayılı İş Hukukunun 25/II Maddesi, işverenin haklı nedenle iş akdi fesihlerini saymıştır.

II-Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

1. a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

2. b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

3. c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

4. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

5. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

6. f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

7. g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

8. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

O halde yukarıdaki yazı başlığımız bize 25/II-(h) ve (ı) maddeleri ihlal edenlerin haklı nedenle işverence iş akdi fesih yapacağını işaret ediyor.

Somut Yargıtay Kararı da bunu destekliyor.

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11105 Karar No. 2018/4922 Tarihi: 12.03.2018

Davacı vekili;

İş akdinin işveren tarafından haklı neden olmadan feshedildiğini, feshe gerekçe olarak davacının iş başında uyumasının gösterildiğini ve savunmasının alındığı gün iş sözleşmesine son verildiğini, hak kazandığı alacak kalemlerinin ödenmemesi için böyle bir iddia ileri sürüldüğünü, feshin son çare olması ilkesine de aykırı hareket edildiğini, davacının yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve ücretinin de ödenmediğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı vekili;

Davacının iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 25/II/h maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, işyerinde  mesai saatleri içinde film izlediğinin tespit edildiğini, disiplin kurulu tarafından davacıya ihtar cezası verildiği, bilgisayarda iskambil oyunu oynadığının görüldüğünü, savunmasında bu tespitin doğru olduğunu kabul ettiği, benzer bir davranışın tekrarı halinde iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 25/II-h-ı maddesi uyarınca haklı nedenle feshedileceğinin ihtar edildiği, görev alanında uyuduğunun tespit edildiğini ve video kayıtlarıyla delille kanıtları var (bütün bu eylemleri muhtelif tarihlerde yapıyor), iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği noter kanalı ile tebliğ ediliyor.

Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, yıllık izin ücreti talebinin reddine karar verilmek suretiyle dava kısmen kabul edilmiştir.

YARGITAY KARARI:

Davacı iki kez ihtar edilmiş, üçüncü kez de görevini savsayarak uyumuştur. Burada fesih sebebi salt uyumak olmayıp, her üç eylem birlikte değerlendirildiğinde işçinin yapmakla görevli olduğu ödevleri uyarıldığı halde yapmaması söz konusudur. İşçinin işi savsaması farklı şekillerde olabilir. Haklı fesih için her seferinde aynı eylemin olması gerekmez. Davalı işverenin feshi haklı olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

(Kaynak: Mustafa İşcan / Milli Gazete | 09.11.2021)

GÜNDEM