BASINDAN YAZILAR
Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimleri ve KDV Uygulaması - MuhasebeTR

Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimleri ve KDV Uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde KDV uygulaması konusunda uygulamaya yön vermek üzere KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapmayı amaçlayan Tebliğ Taslağı hazırlamış ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde kamuoyunun görüşüne sunmuştur. Yapılması öngörülen, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-2.7.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıda üzerinde duracağımız yeni bir bölüm (2.8 eklenmiştir. Yeni bölümle yenilenmiş cep telefonlarının tesliminde KDV uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Kapsamı

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listeye 30/9/2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 29/9/2021 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla eklenen 21’inci sıra uyarınca, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine uygulanacak KDV oranı (%1) olarak belirlenmiştir.

Ayrıca ilgili sırada bu mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dâhil edilmeyeceği de belirtilmiştir.

Teslimlerde indirimli oran uygulaması

 Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulması amacıyla Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde indirimli oran uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

- Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması ve bu durumun, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilmesi,

 

- Kullanılmış cep telefonlarının, yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak veya ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yetkili alıcılar aracılığıyla (yenileme merkezi adına) temin edilerek yenilenmesi,

- Yenileme işleminin ilgili Yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yapılması,

 - Yenileme merkezlerinin yenilediği kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırma işleminin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formu kullanılarak ve ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğini sağlayacak şekilde yapılması ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi,

 - Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilmesi.

%1 indirimli oranda yenilenmiş cep telefonu teslim edebilecekler

 Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilir.

Dolayısıyla, ilgili Yönetmelik kapsamında yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından yapılan kullanılmış cep telefonu teslimleri ile bu niteliği haiz bulunmakla birlikte anılan yönetmelik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış cep telefonu teslimleri hakkında indirimli oran uygulanmaz.

Yüklenilen KDV ve iade sınırlaması

KDVK’nın  29’uncu maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen KDV ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Söz konusu yetki çerçevesinde 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 21 inci sırada, yenilenmiş ürün garantili cep telefonu teslimlerine ilişkin olarak mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dâhil edilmemesine karar verilmiştir.

 Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarını indirim konusu yapabilirler ancak bu teslimler nedeniyle iade talep edemezler. Mükelleflerin indirimli orana tabi başka işlemleri nedeniyle iade talep etmeleri halinde de bu durum dikkate alınır.

Bilindiği gibi, teslimi yapılan indirimli orana tabi bir malın alımı ya da imali dolayısıyla yüklenilen KDV’ nin indirim mekanizması yoluyla giderilememesi halinde mükellefe iadesi esastır. Yenilenmiş cep telefonu teslim eden mükelleflerin indirim yoluyla gideremedikleri KDV’ni indirmeleri söz konusu değildir.  Mükelleflerce indirilemeyen KDV’lerinin önemli tutarlara ulaşması halinde yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gereği doğacaktır.

Bildirim zorunluluğu

Yenilenmiş ürün garantili cep telefonu tesliminde bulunan yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, söz konusu ürünlere ilişkin olarak her bir vergilendirme döneminde gerçekleştirdikleri indirimli orana tabi teslimlerine ait listeyi, ilgili döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadır. Buna göre indirimli oran uygulanan her yenilenmiş cep telefonu satış faturası itibarıyla;

 - Belgenin tarih ve numarası, satışı yapılan cep telefonunun markası, modeli, IMEI numarası

 - Satış tutarı ve hesaplanan KDV tutarı,

 - Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası,

- Satışı yapılan cep telefonunun alımında düzenlenen gider pusulası/faturanın tarih ve numarası, satıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası ile işlem bedeli ve benzeri bilgilerini içeren liste satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilir.

 Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai işlem yapılır.

(Kaynak: Akif Akarca / Dr.Mehmet Şafak / Dünya Gazetesi | 14.10.2021)

GÜNDEM