BASINDAN YAZILAR
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Yeni Tesise 3.500.000 TL Hibe! - MuhasebeTR

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Yeni Tesise 3.500.000 TL Hibe!

Kırsal Kalkınma Destekleri ile  doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacı güdülmüştür.

Bu günlerde yeni teknoloji destekli akıllı tarım ve hayvancılık uygulamalarının tümü Tarım ve Hayvancılık 4.0  olarak  anılıyor. Dijitalleşen tarım uygulamaları, uzaktan yönetilebilen araçlar, oluşturulan bilgi sistemi, yapay zeka destekli makineler, tarım 4.0’ın kapsamına giriyor. İnternet , kablosuz bluetooth teknolojisi, tüm yeniliklerin temelindedir. Ekipmanlara yerleştirilen sensörler, kablosuz bağlantı aparatları aracılığıyla veri topluyor. Çiftçiler, araştırmacılar kolaylıkla veri alarak, kilometrelerce uzaktan tarlaları, ekinleri, araçları hakkında bilgiye erişebiliyor. Hatta ekipmanlar uzaktan kontrol edebiliyor. Geleceğin teknolojisinde otomatik cihazlar bir komuta bile gerek duymadan keşfettiği sorunu kendi kendine hallederek, çiftçiye raporlayacağa benziyor.

Bu hedefler doğrultusunda ülkemiz adına oldukça değerli olan bu hibe programları ;  diğer Teşvik ve Kredi unsurları ile bir araya geldiğinde büyük bir finansal kaynak oluşturarak yatırım alanı için sağlıklı bir finansal zemin yaratacaktır. Finansal Açıdan Güçlü Ve Büyük Bir Yatırım ; ürün niteliği-niceliği ve istihdam artışı konusunda ülkemize katkıları yanı sıra “ sürdürülebilir işletme” olma gücüne sahip olması bakımından da oldukça önemlidir.. Buralardan sağlanan katma değerli ürün kazanımlarının ayrıca yabancı ülkelere ihracı ile ekonomik iyileşme ve döviz girdisi bakımından işletme ve ülke bazında vazgeçilmez unsurdur.

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine dayanılarak ; 2020/34 No.lu Tebliğ ile   1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere  gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlara yer verilmektedir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında  2021/34 No.lu Tebliğ ile gerçekleşen değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir :

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması konusunda; yatırımın niteliği yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu olan başvurularda;

- Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni tesis başvuruları kabul edilmez.

- Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurularda, yatırımcı, beş yıllık izleme süresi devam ederken aynı alt konuda tekrar başvuruda bulunamaz.

 • Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.
 •  Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde,
 • Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası,
 •  Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası  üst limitini geçemez.

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

 •  Yatırım uygulamalarına ait;

  a) İnşaat işleri alım giderlerine,

  b) Makine ve ekipman giderlerine  hibe desteği verilir. (Malzeme alım giderleri hibe desteğinden çıkarılmıştır.)

 • Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.
 • Yeni tesis ve tamamlama başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. (Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç.)
 • Program kapsamında yapılacak yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında, yatırım konusu işleme alanı dışında ihtiyaç duyulan idareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölümler ve bunlara ait giderler idarî alan olarak ve hibeye uygun harcamalar kapsamında değerlendirilir. Bu harcamaların toplamı hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, her yapı için kazı, dolgu ve reglaj işleri yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını ve alansal olarak idarî alan, toplam inşaat alanının %30’unu aşamaz.
 • -Yeni tesis ve Kapasite Artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. (Su ürünleri yetiştiriciliği hariç.)

- Jeneratör satın alımları sadece niteliği yeni tesis olan başvurularda  hibe desteği kapsamındadır.

 • Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler :

a) Her türlü borçlanma giderleri.

        b) Faizler.

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.

ç) Kira giderleri.

d) Kur farkı giderleri.

e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.

f) Binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri.

g) Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri.

ğ) Bankacılık giderleri.

h) Denetim giderleri.

ı) KDV ve ÖTV dâhil iade alınan veya alınacak vergiler.

i) İkinci el/kullanılmış makine ve ekipman alım giderleri.

j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.

k) Makine tamir ve parça alım giderleri.

l) Laboratuvar sarf malzemeleri.

m) Balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makineler ve ekipmanlar.

n) Mücbir sebepler hariç bu Tebliğ ile belirlenen yatırım süreleri içinde gerçekleştirilmeyen giderler.

 •  Proje sahipleri, tesisin inşaat ve makine-ekipman montajının tamamlanmasından ve deneme üretimine geçilmesinden sonra nihai raporunu sunar. Yatırımcılar, makine-ekipman alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel uygulama rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenen belgeler ile birlikte makine-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim ederler. Satın almalara ait ödeme ayrıntıları güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirlenir.
 • Projede bütçe içi değişiklikler:

- Konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmediği takdirde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda proje bütçe içi değişiklik yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler; makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı   olamaz.

-Ayni katkı ile yapılması planlanmış işlemlerin bütçe değişiklikleri yatırımcının sorumluluğundadır.

Desteğe konu proje konularına ilişkin EK-5 Listesinde yer alan Proje Konuları , Alt Konuları ve Kodlarını içeren Tablo aşağıdaki gibidir:

Küresel Tedarik Zinciriyle global ekonomide önemli yeri olan Türkiye’nin rekabet gücünün ; bu projelerle birlikte sağlanan “hibe” yollu finansal desteklerin değerlendirilerek daha da ileriye taşınacağını umut ediyor ve projelerin sağlıklı yürütülerek hibelerin ekonomimize katkı sağlayarak hayırlı olmasını diliyoruz.

(Kaynak: Yatırım Teşvik ve Kredi Uzmanı SELCAN KUĞ | 12.10.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM