BASINDAN YAZILAR
Sosyal Medyadan Sağlanan Gelirlerin Vergilenmesinde Kolaylık Sağlayacak Yeni Düzenleme - MuhasebeTR

Sosyal Medyadan Sağlanan Gelirlerin Vergilenmesinde Kolaylık Sağlayacak Yeni Düzenleme

1 Ekim’de TBMM’nin açılmasıyla birlikte Meclis Başkanlığına sunulan  “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile;

- Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi,

- Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılması,

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden müstesna tutulması,

- Dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılması ile yıllık beyanname verme ve ödeme dönemlerinin bir ay öne çekilmesi,

 

- Vergi uygulamalarının elektronikleşmesine yönelik gelişmeler çerçevesinde vergilendirme, defter tutma, belge düzenleme, beyan ve bildirimde bulunma, değerleme, ceza ve uzlaşma hükümlerine dair düzenlemeler yapılması,

- Mükelleflerin haklarında yürütülmekte olan vergi incelemesi ile ilgili vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlık talepli beyanname verebilmelerinin mümkün hâle gelmesi,

- İdari süreçlerin etkinleştirilmesi ve mükelleflerin ilgili işlemlerden hızlı bir şekilde haberdar olabilmeleri amacıyla vergi dairesi, vergi mahremiyeti, yabancı ülkelerde bulunanlara yapılacak tebligat, ilanen tebligat, düzeltme ve vergi incelemesine yönelik hükümlerde düzenlemeler yapılması,

- Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının taraf devletlerce yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümlenmesine yönelik iç mevzuatımızda düzenlemeler yapılması,

- Özel tüketim vergisi alınan bazı ürünlerde Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkiye ilişkin değişiklik yapılması, motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmesi,

- Nakdî sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için uygulanacak indirim oranının %75 olarak belirlenmesi,

- Kurumlarca yapılan yatırım harcamaları dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının bazı vergi borçlarından mahsup edilmesine imkân tanınması öngörülmektedir.

Sosyal içerik üreticilerinin kazançlarında gelir vergisi ve KDV istisnası:

Günümüzde “sosyal içerik üreticileri” olarak tanımlanabilecek kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklam gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli şekillerde kazanç elde edebilmektedirler. Keza, mobil uygulamaların satış ve paylaşımlarının yapılabildiği ve hemen her sektörde kullanılan elektronik paylaşım ve satış platformlarından da benzer gelirler elde edilebilmektedir. Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’muzdaki düzenlemeler çerçevesinde söz konusu kazançlar “ticari kazanç” kapsamında değerlendirilmekte ve bu kapsamda defter tutulması, beyanname verilmesi, belge (fatura vb.)  düzenlenmesi, bilgi verme yükümlülüğü, işlemlerin katma değer vergisine tabi olması gerekliliği gibi yükümlülüklere tabi tutulmaktadır. Bu ise, cüzi sayılacak gelir elde edenlerin de aynı yükümlülüklere tabi tutulmasına yol açmakta ve gelirin toplanması açısından da zorluklar içermektedir.

Yapılması düşünülen düzenlemelerden biri; sosyal medya olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmının istisna kapsamına alınması ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmelerinin sağlanmasıdır.  

Anılan teklifin gerekçesinde; günümüzde internetin yoğun kullanımı ve bu alandaki gelişmelerin, daha önce tanımı olmayan faaliyet konularını oluşturduğu,  bu faaliyetlerin yaygınhğı ve tüm yaş kesimleri itibarıyla yürütülebilir olmasının bu alanın vergilendirilmesinde basitliğin sağlanması ihtiyacını doğurduğu açıklanmış ve yapılacak düzenlemeyle tevkifatın nihai vergi olmasının bu alanda vergiye uyumunu da oldukça artıracağı değerlendirilmiştir.

Bu gerekçelerle yapılması düşünülen düzenlemeler şöyledir:

- İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden

ve

- Akılı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden

01.01.2022 tarihinden itibaren elde edecekleri kazançları belli tutarı aşmadığı sürece (Gelir Vergisi Kanunun 103. Maddesinde yer alan Gelir Vergisi Tarifesi’nin 4. Gelir dilimindeki tutarı- ki bu tutar 2021 yılında 650.000 TL olup, 2022 yılında bu tutar artacaktır) gelir vergisinden istisna olacaktır.

Bu istisnadan faydalanabilmek için, Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Hesabın açıldığı banka, bu kapsamda açılan hesaplara gelen hasılat tutarı üzerinden, geldiği tarih itibariyle %15 oranında (Cumhurbaşkanının anılan oranı farklı belirleme yetkisi olup, bu yetki kullanıldığında oran farklı olabilir) vergi tevkifatı yapıp, her ay tevkif ettiği bu vergiyi ertesi ay beyan edip vergi dairesine ödeyecektir.

Bir takvim yılı içinde bu kapsamda elde ettiği kazançları toplamı belirlenen sınırı aşmayan mükelleflerin hasılatları üzerinden banka tarafından tevkifat yapılması suretiyle ödedikleri vergiler nihai vergi olacak, ayrıca bu kazançları için yıllık beyanname vermeyecekler veya diğer gelirleri için beyenname vermeleri halinde bu kazançlarını beyananmelerine dahil etmeyecekerdir.

Bu kapsamda elde edilen kazançları belirlenen sınırı aşan mükellefler ile belli sınırı aşmasa da yukarıda belirtien şekilde tek bir banka hesabıyla tahsilat yapmayanlar bu istisnadan yararlanamayacaklardır. Bunlar ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecekler ve bunların kazançları üzerinden bankalarca tevkif edilen vergiler yıllık gelir vergisi beyanameleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecektir. Gerek bu durumda olanların gerekse istisnadan yararlananların Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında tevkifat yapılmasını gerektiren ödemeler olarak sayılan ödemeleri (ücret, kira vb. ödemeleri) olması durumunda tevkifat yapma yükümlülükleri olmayacaktır.

İstisnadan yararlanaların istisnadan yararlanma şartlarını taşımadıklarının sonradan tespiti halinde, eksik tahakkuk etmiş vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faizi ile birlikte tahsil olunacaktır.

Öte yandan, yukarıda açıklanan kapsamda vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna olacak ve katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

(Kaynak: Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak / Dünya Gazetesi | 07.10.2021)

GÜNDEM