BASINDAN YAZILAR
Limited Şirket Ortaklığından Ayrılma Yolları - MuhasebeTR

Limited Şirket Ortaklığından Ayrılma Yolları

Ülkemizde en çok rağbet edilen ticaret şirketi türü limited şirkettir. Özellikle birden fazla ortağa sahip limited şirketlerde ortaklar arasındaki geçimsizlikler şirket içi huzuru bozmakta, bu durum da şirketin ticari faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tek kişilik limited şirkete izin verdiğinden, ortakları arasında sorun yaşanan limited şirketlerde, ilişkiler daha fazla zedelenmeden ve şirketin varlığı tehlikeye düşürülmeden, yasanın tanıdığı muhtelif çözüm yollarına başvurulması mümkündür. 

Örneğin, limited şirket ortağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile tanınan yasal imkanlardan faydalanarak, şirket ile arasındaki hukukî ilişkiyi kendi iradesiyle sonlandırabilir. Şirket sözleşmesi uyarınca çıkma hakkının kullanımı bu konuda başvurulabilecek yolların başında gelmektedir. Ancak, kanımızca şirket sözleşmesinde çıkma hakkına yer veren limited şirket sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. 

Yasa koyucu, ortaklıktan çıkma hususunda şirket sözleşmesi hükmünü tek çıkar yol olarak öngörmemiş, ortağın haklı bir sebeple mahkemeye başvurup çıkma hakkını kullanmasını da hükme bağlayarak çoğunluğun şirket sözleşmesinde değişikliğe yanaşmaması nedeniyle ortaklıktan çıkma hakkını kısıtlayıcı adımları baştan etkisiz bırakmıştır. 

Ancak, ortaklıktan çıkma hakkının kullanımı sadece çıkmak isteyen ortak açısından değil, diğer ortaklar açısından da çıkış kapısını aralamaktadır. Şöyle ki, diğer ortaklar da müdürlere bildirimde bulunarak yahut çıkma davasına katılarak ortaklıktan çıkma yolunu tercih edebilirler. Böyle bir durumda, ortaklıktan çıkma, birden fazla ortağın şirketten ayrılması ile sonuçlanabilir. 

Sözün özü, sözleşmesinde özel hüküm bulunan limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma daha kolaydır. Bununla beraber, şirket sözleşmesine ortaklıktan çıkma yönünde hüküm konulurken konunun detaylı olarak müzakere edilip olası neticelerinin göz önünde bulundurulması, ortaklıktan çıkmanın malî boyutunun da olduğunun dikkate alınması, bu nedenle şirketin mali yapısının iyice tetkik edilmesi, limited şirketin ortaklarından birinin şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkmak istemesi veya çıkma davası açması halinde ise müdür veya müdürler kurulunun ivedi olarak diğer ortakları bu durumdan haberdar etmesi, şirketin, ortakların ve müdürlerin menfaatlerine olacaktır.  

(Kaynak: Soner Altaş / Dünya Gazetesi | 20.09.2021)

GÜNDEM