BASINDAN YAZILAR
İstirahat Raporlarında Yeni Değişiklikler! / İsa Karakaş - MuhasebeTR

İstirahat Raporlarında Yeni Değişiklikler! / İsa Karakaş

Ödeneğe esas istirahat raporlarında yeni değişiklikler!

Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında verilen istirahat süresince geçici olarak çalışamadığı hâllerde kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu ödenek almak için her şeyden önce SGK’nın aradığı kriterlere göre düzenlenmiş sağlık raporu alınmış olması gerekmektedir. Son değişiklikler çerçevesinde bu yazımızda iş göremezlik ödeneği ve sağlık raporlarına ilişkin düzenlemeler irdelenmiştir.

 

İstirahat raporlarına ilişkin kriterler

 

İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilmektedir. Yetkili iş yeri hekimleri ise bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilmektedir.

20 günü aşan istirahat raporları ise ancak sağlık kurulları tarafından verilebilmektedir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemeyecektir. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılabilmektedir.

Diğer yandan SGK’nın yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile sigortalıların ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde, yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayının aranmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Çalışıp çalışılamayacağı hususuna yer verilmeli

 

İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.

Düzenlenen istirahat raporunun bir nüshası iş yerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası SGK’ya gönderilmek üzere en az 2 nüsha olarak düzenlenmelidir.

Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin SGK’ya gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.

 

Elektronik ortamda düzenlenen raporların onayı

 

İstirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca istirahat raporu, düzenleme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde onaylanır. İstirahat raporunun elektronik ortamda düzenlenememesi hâlinde, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularınca istirahat raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir.

Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilir.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülke sosyal güvenlik kurumları sigortalılarının, muayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat veya sağlık kurulu raporlarında bu yönetmelikte belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. Bu raporların, akit ülke sosyal güvenlik kurumlarına intikal ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur.

Yapılan diğer bir düzenleme ise sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçememesine ilişkindir. Bu sürenin aşılması hâlinde aşan raporların sağlık kurulunca verilmesi gerekmektedir.

Son olarak analık ve hastalık hâllerinde suistimalleri önlemek için bu yıl içinde yapılan değişikliklerle analık ve hastalık hâllerinde iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 3 ay yerine 12 aydaki prime esas kazançlar üzerinden hesaplama yapılmaya başlandığını hatırlatalım. Bu düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.

“Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için hayal kur.” 

Japon Atasözü

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 25.08.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM