BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Desteği Devam Ediyor - MuhasebeTR

Asgari Ücret Desteği Devam Ediyor

2016 yılında başlanılan ve 2017 yılında, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül döneminde ve 2019, 2020 yıllarında uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2021 yılında da devam edilecektir.

28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 7333 sayılı Kanunun 16. Maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 85. madde ile 2021 yılının 12 ayı için de asgari ücret desteğinin yapılmasına devam edilmesine hükmedilmiştir. Dolayısıyla, 2021 yılında asgari ücret desteği yılın tamamında uygulanacaktır.

Anılan hükme göre;

  • 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde

- prime esas günlük kazancı 147 TL,

- toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve

- Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL

ve altında olan sigortalıların,

  • 2021 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların

çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Anılan destek tutarı bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bu madde kapsamında 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerlerinde, 2021 yılında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

2021 yılı öncesi tescil edilen işyerlerinde, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır.

Asgari ücret desteğinden yararlanılması için;

  • 2021 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi,
  • Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması,
  • 2021 yılı için çalıştırılan tüm kişilerin sigortalı olarak bildirilmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması ve prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi

gerekmektedir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Henüz konuya ilişkin SGK Genelgesi yayımlanmamış olup uygulamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmamış olmakla birlikte, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret desteği geç yasalaştığından, 2021/Ocak - Haziran aylarında hak edilen asgari ücret destekleri, muhtemelen 2021/Temmuz ayı için tahakkuk edecek sigorta primlerine mahsup edilecektir.

(Kaynak: Akif Akarca / Dr.Mehmet Şafak / Dünya Gazetesi | 04.08.2021)

GÜNDEM