BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek - MuhasebeTR

Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek

Uzun süredir beklenen ve 18/7/2021 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28/07/2021 tarih ve 31551 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte asgari ücret desteğinin usul ve esasları da kesinleşmiş oldu.

En çok merak edilen husus asgari ücret desteğinin 2021 yılı Ocak ayından itibaren ödenip ödenmeyeceği idi. Bu hususta 7333 sayılı Kanun’la açıklığa kavuştu.

Yapılan düzenleme ile şartları sağlayan çalışanlar için işverenlere otomatik olarak 2021 Ocak ayından itibaren geriye dönük olarak asgari ücret desteği sağlanacak ve MUHSGK'da ödenecek primlerden mahsup edilecek.

Diğer bir deyişle 2021 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere otomatik olarak faydalandırılacak, programın yetişmesi durumunda 2021 Yılı Ağustos ayında ödenecek primlerden mahsup edilecek.

Yılı Asgari Ücret Uygulaması’nda 2020 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Ancak 147 TL olarak belirlenen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 Türk lirası olarak esas alınacak.

Diğer bir deyişle toplu iş sözleşmesi olmayan işyerlerinde günlük 147 TL ve 30 günlük olarak 4 bin 410 TL ve altı SGK prim matrahı olanlar için asgari ücret desteğinden yararlanılacak. Toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerinde ise günlük 294 TL ve 30 günlük olaraksa 8 bin 820 TL ve altı prim matrahı olanlar için asgari ücret desteğinden yararlanılacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 /(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde asgari ücret desteği hükümleri uygulanmayacak.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak olup, bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacak.

İlgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam edecek.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 30.07.2021)

GÜNDEM