BASINDAN YAZILAR
Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür? - MuhasebeTR

Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür?

Yazının başlığına bakınca hiç öyle şey olur mu diye düşünülebilinir. Ancak aşağıda bunun hangi durumlarda mümkün olabileceğini ele alacağım.

213 sayılı VUK’nun 107/A maddesinin ikinci fıkrasında“ Elektronik ortamda tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme 5 günlük sürenin kısa olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine taşınmış ve Anayasa Mahkemesi hükmü iptal etmemiştir. Dolayısı ile 5 günlük süre geçerlidir.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan e-tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Hangi Mükellefler E-Tebligat Sistemini Kullanmak Zorundadır?

- Kurumlar vergisi mükellefleri,

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) e-tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

- Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.

Örneğin, sadece sahip olduğu araç nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olan Burhan Bey, sistemi kullanmak zorunda değildir. Ancak kendisine kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı ve zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-Tebligat sistemine dâhil olabilecektir.

E-TEBLİGAT GÖNDERİLDİĞİNDE NASIL HABERDAR OLUNACAKTIR?

Elektronik tebligat gönderimine ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla, mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında veya daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ve e-posta adreslerine bildirim mesajları gönderilebilmektedir. Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir. Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef tarafından takibi önemlidir.

VERGİDE DAVA HANGİ SÜREDE AÇILACAKTIR?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gün olarak belirlenmiştir. Bu halde genel olarak belirlenen süre, otuz gündür. İkmalen, re’sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme yoluyla re’sen yapılan tarhiyatlara, ihtirazi kayıtla yapılan beyanlara veya tahakkuklara yahut kesilen cezalara karşı açılacak davalarda otuz günlük süre uygulanacaktır.

Dava açma süresi olan otuz günlük süre tebligatın yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Yani e-tebligat gönderildikten beş gün sonra tebligat yapılmış sayılacak ve otuz günlük süre bu beşinci günü izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Örneğin, 1 Mart tarihinde e-tebligat gönderildi ve ulaştı ise, 7 Mart itibariyle tebligat kesinleşmiş ve otuz günlük dava açma süresi 7 Mart itibariyle işlemeye başlamış olacaktır. Bu halde dava açmak için son gün 5 Nisan tarihi olacaktır.

OTUZ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇIRILACAK OLUR İSE YİNE DE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Yukarıda verdiğimiz örnekte dava açma süresi 5 Nisan günü dolmaktadır. Normal koşullarda 6 Nisan tarihinden itibaren dava açılamayacaktır. Ancak, vergi daireleri sadece ihbarnameleri gönderip/tebliğ edip ihbarname eki olan Vergi İnceleme Raporlarını tebliğ etmezler ise, Vergi Mahkemeleri otuz günlük süreyi dikkate almaksızın davayı esastan açılmış kabul ediyorlar. Çünkü, tebligat eksik yapılmış olduğundan otuz günlük dava açma süresi dikkate alınmıyor.

Buradan yazımızda kaleme aldığımız durumda olan mükellefleri ve vergi dairelerini uyarmış olalım!

(Kaynak: Ekrem Öncü / Finans Gündem | 28.07.2021)

GÜNDEM