BASINDAN YAZILAR
Prim Borcu Olanların Emeklilik Aylığı Başlangıcı - MuhasebeTR

Prim Borcu Olanların Emeklilik Aylığı Başlangıcı

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların yazılı istekte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primleri dâhil, kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu bulunmaktadır.

Maaş bağlamaya engel olmayan miktarlar

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılardan kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanlardan, talep tarihinden öncesine ait muaccel hâle gelmeyen prim borcu dışında talepte bulundukları tarihteki borçları, 2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında olanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından başlayacak ve borçları ilk aylıklarından kesilerek tahsil edilecektir. Bu miktarlar 2008 ila 2016 yılları için 15 TL ve altı, 2017 yılında 16 TL ve altı, 2018 yılında ise 17 TL ve altı olarak belirlenmiştir. Söz konusu miktar, sigortalı ve hak sahiplerine bağlanacak aylık ve gelirler için geçerlidir.

Askerlik ve doğum borçlanması yapanların durumu

Askerlik ve doğum borçlanması ile diğer hizmet borçlanmaları veya aylık bağlanması talep tarihinden önce tasfiye edilen hizmetlerin ihyası ile aylığa hak kazanılması ve primlerin aylık başlangıç tarihinden sonra ödenmesi hâlinde, bu ödemenin son defa yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren emeklilik aylıkları başlatılacaktır.

Hizmet çakışması bulunanların durumu

SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak SGK (5510 s.) Kanunu uyarınca SSK (4/1-a) kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak, aynı ay içerisinde emeklilik talebinde bulunan sigortalının, emeklilik talep tarihine kadar geçen sürede Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalılığı başlatılmayacak, işten ayrıldıkları tarihten farklı bir ayda tahsis talebinde bulunması hâlinde ise SSK (4/1-a) kapsamında işten ayrıldıkları tarihten bir gün sonra Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında zorunlu sigortalılığı başlatılacaktır.

Ancak, tahsis talep tarihi itibarıyla Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki hizmetlerinden dolayı prim borcu bulunanların aylıkları prim borçlarını ödedikleri tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

Örneğin; Sigortalı şirket ortağı iken başka bir özel şirkette hizmet akdiyle çalışırken 18.8.2021 tarihinde işten ayrılarak 25.8.2021 tarihinde SSK (4/1-a) kapsamında emeklilik (yaşlılık) aylığı talebinde bulunmuş olsun. Bu sigortalıya, 18.8.2021 tarihine kadar geçen hizmetleri karşılığı prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak emeklilik aylık bağlanacaktır.

Ancak sigortalının emeklilik talep tarihinde prim borcu bulunması ve söz konusu borcu tahsis talep tarihinden sonra ödemesi durumunda aylık, prim borcunu ödediği tarihi takip eden ay başından başlatılacaktır.

Yüksek ücretliler için temmuzda kıdem tazminatı daha yüksek

İş Kanununa göre işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Buna göre yapılan hesaplamalar her yılın ocak ve temmuz aylarında değişmektedir. Buna göre kıdem tazminatının tavanı 2021/Haziran ayında 7.638,96 ₺ iken 2021/Temmuz ayında 8.284,51 ₺’ye yükselmiş oldu. Bu durumda yüksek ücretlilerden haziran ayında işten ayrılanlara göre temmuz ayında işten ayrılanlar daha yüksek oranda tazminat alacaktır.

Kamuda sözleşmelilerin ücret tavanları 

Kamuda kıdem tazminatı tavanın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanmakta olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ortalama ücret toplamı üst sınırlarını enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirledi.

Buna göre, 1/7/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere; Devlet Memurları Kanununun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda; 399 s. KHK’nin 3. maddesinin (e) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 9.840,81 TL’ye yükseltilmiştir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı ise 8.772,86 TL’ye yükseltilmiştir.

              ***

“İnsanı ilgi ile dinlemek, insana verilebilecek en büyük ikramdır.” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 14.07.2021)

GÜNDEM