BASINDAN YAZILAR
Mali Tatil Yarın Başlıyor - MuhasebeTR

Mali Tatil Yarın Başlıyor

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2021 – 20.07.2021 dönemi mali tatil. Dolayısıyla yarın mali tatilin ilk günü. Bu arada mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günü. Dolayısıyla mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz.

Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

-  Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzuyor.

-  Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Bu düzenleme kapsamında olan süreler şunlar:

 

-   Beyana dayanan tarhiyatta, beyanname verme süresi (istisnaları aşağıda). Ancak mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de mümkün.

-   İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

-   Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi. Ancak mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkün.

-   Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler şunlar:

-   Muhasebe kayıt süreleri

-   Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri

-   Dava açma süresi

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama

İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değil.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve mükellef tutanak imzalamaya davet edilemez.

Defter ve belgelerin ibrazına ilişkin yeni bir yargı kararı

Yeri gelmişken Danıştay Kararlar Dergisi’nde yeni yayımlanan bir yargı kararından bahsedeyim. Danıştay Üçüncü Dairesine ait karar 27 Ekim 2020 tarihli ve E:2018/5946 K:2020/4225 sayılı.

Dava konusu olayda, yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen davacı adına, katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi salınmış.

Danıştay kararında yer alan özete göre ilk derece mahkemesi, usulüne uygun olarak tebliğ edilen yazıyla ilgili yıla ait defter ve belgeler istenildiği halde herhangi bir mücbir sebep olmaksızın incelemeye ibraz edilmediği gerekçesiyle, öte yandan davacı tarafından andan defter ve belgelerin çalınması sebebiyle zayi olduğu iddiasıyla açılan davanın, Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla reddedildiğini dikkate alarak salınan vergi ve kesilen cezalarda hukuka aykırılık görmemiş ve davayı reddetmiş.

İstinaf başvurusunu inceleyen Bölge İdare Mahkemesi, vergi mahkemesi kararını usul ve hukuka uygun bulmuş ve istinaf başvurusunu reddetmiş.

Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi yukarıda belirttiğim kararla, defter ve belge ibrazına ilişkin yazının, mali tatile denk gelecek şekilde 8 Temmuz 2015 tarihinde ilgiliye tebliğ edilerek defter ve belge ibrazının istenmesini Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a aykırı bulmuş ve davanın reddi yolundaki karara yöneltilen istinaf başvurusunun reddi yolundaki Vergi Dava Dairesi kararını bozmuş.

Danıştay kararında yer alan bilgilerden Vergi Mahkemesinin ve Bölge İdare Mahkemesi’nin konuyu, mali tatille ilgili yasal düzenleme kapsamında değerlendirip değerlendirmediği anlaşılmıyor. İlginç bir yargılama süreci. Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi yargılama sürecinde Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun düzenlemeleri hiç gündeme gelmemiş gibi gözüküyor.

Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değil.

Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilir. Gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamıyor.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.

Önceki yıllarda, Haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme süresi, bu düzenleme çerçevesinde beş gün uzuyordu. Ancak 29.03.2019 tarih ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile başta muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme ve ödeme süreleri izleyen ayın 26’sı olarak yeniden belirlendi. Dolayısıyla mali tatilin bu beyannamelerin verme süresine bir etkisi kalmadı.

Beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzuyor.

Mali tatil kapsamında olmayan süreler / vergiler

Yasal düzenleme gereği, aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmıyor.

  • Özel tüketim vergisi
  • Banka ve sigorta muameleleri vergisi
  • Özel iletişim vergisi
  • Şans oyunları vergisi
  • Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar.

Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamıyor.

2021 Temmuz mali takvimi

29.03.2019 tarih ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile başta muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme ve ödeme süreleri uzatıldığı için, mali tatil 2021/Temmuz Mali Takvimini fazla değiştirmiyor. Haziran 2021 dönemi, 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi beyan ve ödeme zamanı gibi, sık uygulama alanı olmayan bazı mali yükümlülüklere olan etkileri görmek isteyenler, mali tatil nedeniyle değişen yükümlülük tarihlerine, www.gib.gov.tr veya www.pwc.com.tr/mali-takvim internet adreslerinde yer alan vergi takviminden ulaşabilir.

(Kaynak: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi | 30.06.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM