BASINDAN YAZILAR
SGK Yapılandırmasını Kaçırmayın - MuhasebeTR

SGK Yapılandırmasını Kaçırmayın

7326 sayılı Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hem piyasaların talebi ve beklentisi ve hem de ihtiyaçlar çerçevesinde çok kapsamlı ve avantajlı bir yapılandırma olduğunu belirtmeliyiz.

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup 09/06/2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu 09/06/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

- 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

- 7326 sayılı Kanun’a göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

 

Asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 09/06/2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 09/06/2021 tarihinden önce tebliğ edildiği hâlde 09/06/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 09/06/2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 09/06/2021 tarihinden önce kesinleştiği hâlde 09/06/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 09/06/2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

SGK alacaklarının asıllarının 09/06/2021 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin 09/06/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecek.

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ek 5’inci ve ek 6’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 25.06.2021)

GÜNDEM