BASINDAN YAZILAR
Vergi Mevzuatında Son Değişiklikler - MuhasebeTR

Vergi Mevzuatında Son Değişiklikler

19 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatında yine çeşitli değişiklikler yapıldı. Söz konusu Kanunda Harçlar Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’na ilişkin düzenlemeler yer aldı. Bu yazımda kısaca bu değişiklikleri aktaracağım.

Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre; bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilecektir. Bu suretle tahsil olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenecektir. Bu değişiklik öncesinde söz konusu harç, vergi daireleri tarafından tahsil ediliyordu. Belediyeler ise yapı kullanma iznini vermeden önce bu harcın ödendiğine ilişkin belgenin ibrazını talep ediyorlardı. Tahsil yetkisinin belediyelere aktarılması ile bu konudaki bürokrasi azaltılmıştır. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili belediyeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir. Harcın belediyelerce tahsilini garanti altına almak için yeni düzenlemeyle, işlemden doğan harçları tamamen almadan işlem yapan belediye personeli ve ilgili belediyeleri harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumlu olacağı düzenlemesine de yer verilmiştir.

Emlâk Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle de tapu müdürlüklerine, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değerinin ve emlak vergisi borcunun bulunup bulunmadığının ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulama yükümlülüğü getirilmiş, miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılamayacağı hükmü getirilmiştir. Ayrıca tapu müdürlüklerine devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirme yükümlülüğü de getirilmiştir.

Öte yandan belediyelere 1.1.2023 tarihine kadar, emlâk vergi değerinin ve emlâk vergisi borcunun tapu müdürlükleri tarafından sorgulanmasına elverişli bir sistemi kurma ve tapu müdürlüklerinin kullanımına açma mükellefiyeti getirilmiştir. Ancak pek çok belediyenin bu sisteminin zaten mevcut olduğu düşünülürse, tapu müdürlüklerinde işlem yapmak isteyenlere kolaylık sağlayacak bu sistemin yaşama geçmesi için belirlenen sürenin uzun olduğu söylenebilir.

Belediye Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle de; bina inşaatlarında, inşaat ruhsatı başvurusunun imarla ilgili harçlara ve imarla ilgili ücretlere konu işlemler ile İSKİ Kanunu kapsamında alınması gereken bağlantı ve iştirak bedeli ile su ve kanalizasyon durum belgesini kapsayacak şekilde tek başvuruda yapılması hâlinde; tahsil edilmesi gereken harçların ve ücretlerin, su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedelinin tek seferde tahsil olanağı sağlanmıştır. Düzenlemeye göre, belediyesince tahsil edilen su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba konu edilmeden ilgili su ve kanalizasyon idaresi hesabına aktarılacaktır. Tahsil ettiği ücreti ve bedeli yukarıda belirtilen süre içinde ilgili idareye aktarmayan belediyelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Kanun’un gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecektir.

Başvuranın talebinden vazgeçmesi veya idarenin herhangi bir sebeple işlemleri kısmen veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle uygulama kabiliyeti kalmamış olan işlemlerin her birisi için tahsil edilmiş olan harçlar, ücretler veya bedeller, işlemin mevcut durumuna göre ilgili idare tarafından iade edilecektir.

Bürokrasiyi azaltmaya yönelik bu düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmişse de uygulanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerekli belirlemeleri yapması koşuluna bağlanmıştır.

(Kaynak: Bumin Doğrusöz / Dünya Gazetesi | 24.06.2021)

GÜNDEM