BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri - MuhasebeTR

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

İş Kazalarının önlenmesinde ve iş güvenliği kültürünün yaygınlaşmasında büyük görev ve sorumlulukları olan İş güvenliği uzmanları, 6331 sayılı Kanuna göre işletmelerde görev yapmaktadır. İş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü;

* 50'den fazla işçi çalıştıran işyerleri için 01.01.2013 tarihinde,

* 50'den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 01.01.2014 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

* 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 31.12.2023 tarihinde başlayacaktır.

(A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;

(B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,

* (C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar

Ancak, 31 Aralık 2023 tarihine kadar C Sınıfı Uzmanlar, Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde de, 31 Aralık 2023 tarihine kadar B sınıfı Uzmanlar, Çok Tehlikeli Sınıftaki işyerlerinde de görev yapabilecektir.

İş güvenliği uzmanları işletmelerde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, özellikle eğitim, rehberlik ve risk değerlendirmesi çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması bakımından önem arz etmektedir.

Rehberlik;

* İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

* İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

* İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene

önerilerde bulunmak.

* İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

***

Risk değerlendirmesi;

* İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

***

Çalışma ortamı gözetimi;

* Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

* İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

* Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

* Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2'deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

* Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

* Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

***

İlgili birimlerle işbirliği;

* İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

* Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

* Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

* Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 18.06.2021)

GÜNDEM