BASINDAN YAZILAR
5-10 Yıl Hizmeti Bulunan Bu Memurlar Erken Emekli Olabilir! - MuhasebeTR

5-10 Yıl Hizmeti Bulunan Bu Memurlar Erken Emekli Olabilir!

Memur ve diğer kamu görevlisi okurlarımız hep SSK’lı ve Bağ-Kur’luların emekliliklerini açıkladığımızı ancak kendileri ile ilgili emeklilik konularına daha az yer verdiğimiz yönünde iletiler de göndermektedir. Özellikle memurların malulen emekliliği diğer sigortalılardan daha farklı şartlara haiz olduğundan bu konulara açıklık getirmemiz talep edilmektedir.

Daha önceden de belirttiğimiz üzere memurların emekliliğinde 2008 yılının ekim ayı başının milat kabul edildiğini tekrar hatırlatalım. Keza bu tarihten önce memuriyete başlayanlar Emekli Sandığı Kanununa tabi “iştirakçi” olarak kabul edilmekte ve bu tarihten sonra emekli olanlara göre daha avantajlı şartlarla emekli olmaktadır.

Emekli Sandığı Kanununa tabi “iştirakçi” memurların istekle emeklilikleri bu kanunda belirtilen emeklilik şartlarını bir arada yerine getirmesi sonucu elde edilen bir haktır.

Malulen emeklilikte de memurlardan Emekli Sandığı'na tabi çalışmalarının bulunup bulunmadığına göre şartlar değişiklik göstermektedir. Emekli Sandığı'na tabi memurların malulen emekliliği SGK’ya (5510’a) tabi olan memurlara göre daha büyük avantajları bulunmaktadır. Ancak her iki kanuna tabi tüm memurların herhangi bir yaş şartına tabi tutulmadan diğer şartların varlığı hâlinde malulen emekli olmalarının mümkün olduğunun altını çizelim.

ADİ MALUL OLARAK AVANTAJLI EMEKLİLİK

Emekli Sandığına tabi memur ve diğer kamu görevlileri mesleğiyle ilgili olsun olmasın hangi neden ve suretle olursa olsun rahatsızlıkları ve hastalıkları yüzünden görevlerini yapamayacak duruma girenlere, bu hâllerin vazifelerinden kaynaklı olmaması durumunda adi malul olarak emekli olmaları mümkün bulunmaktadır.

Bunun için tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları SGK Sağlık Kurulunca incelenerek ilgililerin maluliyetine ilişkin tespitler yapılmaktadır. Yapılan tespitler neticesinde adi malullük aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl hizmeti bulunup hâlen görevde olmak veya açıkta ise son olarak Emekli Sandığı Kanunu kapsamında veya SGK (5510 s. K.G. 4. Maddesi) kapsamında görev yapmış olmak gerekmektedir.

Adi malullükte 10 yıl yani 3600 gün kesenek dışında yaş şartı bulunmamaktadır.

Diğer yandan Devlet Memurları Kanununa göre; memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Belirtilen bu azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, belirtilen süreler kadar tekrar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında adi malul olarak emeklilik hükümleri uygulanmaktadır.

GÖREVLERİNDEN DOLAYI HASTALANAN YA DA KAZAYA UĞRAYANLAR

Yukarıda açıkladığımız hastalık hâllerinden farklı olarak memurların vazifelerinden dolayı saldırıya uğramaları ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğraması veya bir meslek hastalığına tutulması durumunda Kurumlarınca re’sen emekliye sevk edilemezler. Belirtilen hâllerde memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılmaktadırlar. Bu kuralın bir istisnası bulunmaktadır. Buna göre en az 5 yıl (1800 gün kesenek) hizmeti bulunup, tedavisi mümkün olmayan bir maluliyete yakalananlardan herhangi bir kazanç ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını idame ettiremeyeceği tespit edilen ve Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçiliği devam eden malullere de aylık bağlanmaktadır. Açıkta iken malul olanlar ise bu imkândan faydalanamamaktadır.

AYLIĞIN HESABI

Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçilerin adi malullük aylıklarının hesabı bu kanun hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Emekli Sandığı Kanununa göre hizmet süresi 25 yıl olanlara %75 oranında aylık bağlanmaktadır. Her fazla ya da eksik yıl %1 oranında artırılıp eksiltilmektedir. Adi malullerin de aylıkları bu kurala göre hesaplanacaktır.

Son olarak memuriyete başlamadan önce hastalık ve rahatsızlıkları mevcut bulunanlara bu rahatsızlıklardan dolayı malullük maaşı bağlanmayacağını belirtelim.

Buraya kadar sadece Emekli Sandığı Kanununa tabi olan memurların malulen emeklilik işlemlerini açıkladık. SGK’ya (5510’a) tabi memurların emeklilik işlemlerini ise başka bir yazıda açıklığa kavuşturacağız.

          ***

"İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır..." Hazreti Mevlâna

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 22.05.2021)

GÜNDEM