BASINDAN YAZILAR
TBMM’ye Gönderilen Yeni "Torba Kanun"Da Öngörülen Değişiklik Ve Yenilikler... - MuhasebeTR

TBMM’ye Gönderilen Yeni "Torba Kanun"Da Öngörülen Değişiklik Ve Yenilikler...

“Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında 10 Mayıs 2021 günü hükûmet tarafından yeni Torba Kanun intikal ettirildi.

16 Maddeden oluşan yeni "Torba Kanun"da özellikle BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ile ilgili değişiklik ve yenilikler göze çarpmaktadır. Önümüzdeki günlerde yeni hükümlerin de ilave edilmesi beklenen bahse konu düzenlemeler bu yazımızda irdelenmiştir.

 BES kapsamı genişleyecek

18 yaşın altındaki kişiler için, veli ve vasileri aracılığıyla konut hesabı vb. hesaplar açılarak geleceğe yönelik birikim yapılabilmektedir. Ancak, bu kişilerin bireysel emeklilik sistemi aracılığıyla birikim yapması imkânı bulunmamaktadır.

Yapılan yeni düzenlemeyle, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına birikim yapmak isteyen ebeveynlere çocukları adına Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) birikim yapabilme imkânı tanınması ve bu suretle yurt içi tasarrufları artıracak şekilde BES 'in kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Dernek, vakıf ve sandıkların BES’le ilişkilendirilmesi

BES ile ilgili bir başka dikkat çekici düzenleme üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf ve sandık gibi kuruluşların özellikle aktüeryal olarak sürdürülemez duruma düştüğü için üyelerinin gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına izin verilerek üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, birikimlerinin profesyonel fon yönetim uzmanlarınca değerlendirilmesi gibi Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında sunulan fırsatlardan faydalanma imkânı sağlanması ve BES'teki birikim tutarının artırılması öngörülmektedir.

Buna göre yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan demek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 01/10/2021 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar 31/12/2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir.

Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve usuller Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecektir. Bu, kapsamında emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dâhil herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Küçük iş yerlerine likidite ve istihdam desteği

Torba Kanun'da mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30/6/2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesine imkân tanınması öngörülmektedir.

Buna göre SGK kapsamında tescil edilen ve SGK’ya 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50'nin altında olan özel sektör iş yeri işverenlerince 01/07/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 4/1-a kapsamında işe alınanların, işe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/1-a ve 4/1-c kapsamında SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları iş yerinden bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları hâlinde destek verilecektir.

Bu sigortalılar için geçerli brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesi öngörülmektedir.

2021 yılı Mart dönemi için en az 20 gün nakdî ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı için işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın iş yeri belirtilen destekten belirtilen süre ve sigortalı sayısı kadar yararlandırılabilecektir.

Bu düzenlemeyle sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacaktır.

            ***

“Her şey gelip geçici ey gönül. Bak, az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen bâki olana râzı ol.” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 12.05.2021)

GÜNDEM