BASINDAN YAZILAR
Turizm sektörüne KDV iade sınırlaması ve tevkifat geldi / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Turizm sektörüne KDV iade sınırlaması ve tevkifat geldi / İsmail Kökbulut

Turizm sektörünün içinde olanlar çok iyi bilir. Turizm acente, rehber ve benzerlerince turist kafileleri alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/ mağazalara götürülür. Mağaza sahipleri de bu hizmet karşılığında acenta ve rehberlere komisyon bedeli öder. Turiste değerli eşya satan işletmeler, turistlerin siparişlerini topluca serbest bölgeye veya diğer bir ülkeye ihraç eder ve buralardan yapılan dağıtımla siparişler turistlere ulaştırılır.

Turizm acente, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda KDV'ye tabi. Zira bu şekilde ödenen komisyonlar, ihracat işlemlerinin bünyesine giren "genel gider" mahiyetinde bir harcama. Dolayısıyla komisyonlar nedeniyle yüklenilen KDV tutarları, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde ihracatçılara iade edilebiliyor.

Örneğin bir mücevher firmasına götürdüğü turist kafilesi için 100.000 YTL komisyon alan bir acentaya mücevher firması, bu komisyon tutarının %18'i kadar, yani 18.000 YTL de KDV ödüyor ve mücevherleri ihracata konu ederek ödemiş olduğu 18.000 YTL'lik KDV'yi iade alabiliyor. Zira bu komisyonlar da ihracat işleminin bünyesine giren genel gider sayılıyor.

Gelir İdaresi yaptığı Tebliğ düzenlemesi ile bu şekilde ödenen komisyon bedelleri üzerinden hesaplanan KDV tutarlarının tamamının KDV iadesine konu edilmesi imkanını ortadan kaldırdı. %25'lik sınırlama getirdi. Buna göre, ihracat işlemlerinden kaynaklanan iade tutarının hesabında, bu tür komisyon harcamaları nedeniyle hesaba dahil edilecek pay, ihracat bedelinin %25'i üzerinden hesaplanan KDV tutarından fazla olamayacak.

Bu hesaplama her takvim yılının Ocak ayından başlamak üzere yıl sonuna kadar kümülatif olarak yapılacak, izleyen yılda hesaplamaya yeniden başlanacak. Hesaplamaların nasıl yapılacağına yönelik olarak gerekli açıklama ve örnekler 110 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde mevcut.

Uygulama 2008 takvim yılının başından itibaren geçerli olacak. 2008 yılı içinde ödenen ve Tebliğin yayım tarihinden yani 11/7/2008 tarihinden önceki dönemlerde iade edilen, ihracat bedelinin %25'ini aşan komisyon ödemelerine ilişkin KDV tutarları ile ilgili olarak vergi dairelerince her hangi bir işlem yapılmayacak.

Ancak, mükelleflerce alınan komisyon ödemelerine ilişkin toplam iade tutarları kümülatif hesaplamada dikkate alınacak. Komisyon bedelinin KDV'sinin iadesine getirilen sınırlamanın yanı sıra yeni bir düzenleme de bu komisyonlar için KDV tevkifatı getirilmesi oldu. Buna göre; turizm acentesi , rehber ve benzerleri tarafından alınan komisyon bedelleri üzerinden hesaplanan KDV tutarına (2/3) oranında tevkifat uygulanacak ve işletmeler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecek.

Bu tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarına ilişkin nakden veya mahsuben iade talepleri, miktarına bakılmaksızın, münhasıran banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilecek, iadenin teminat karşılığında yapılması halinde teminatlar, olumlu vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle çözülecek.

(Bugün Gazetesi | 21.07.2008)

GÜNDEM