BASINDAN YAZILAR
Özürlü raporunun yenilenmesi / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

Özürlü raporunun yenilenmesi / Tahsin Sınav

Serdar CAN: Tahsin Bey, 01/09/2002 tarihinde SSK'lı olarak işe başladım. Aktif çalışıyor iken işyerimden aldığım sigortalı bilgi kartımla 04/04/2003 tarihinde İl Defterdarlığı'na başvurarak %50 özürlü raporumu sundum. Defterdarlık ise raporumu kabul ederek vergi indiriminden yararlanmamı sağladı. Halihazırda özürlü statüsünde sigortalı olarak çalışmaktayım. Sorum ise, emekli olabilmek için gereken azami 15 yılı doldurduğumda, Maliye tekrar benden daha önce çalışırken almış olduğum Sağlık Kurulu raporumu gözardı edip, özürlü oranımın düşebileceği ve dolayısı ile alt sınırın altına takılabileceğim beklentisi ile tekrar Sağlık Kurulu raporu almamı ister mi?

Cevap: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 31'inci maddesinde yer alan sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabının sakatlık derecelerinin ve indirimin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin tespiti amacıyla çıkarılan “Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik”(Resmi Gazete Tarih: 28.4.1981; Sayı: 17324) hükümlerine göre bu soruyu cevaplamam gerekmektedir. “Yetkili sağlık kuruluşlarınca yapılacak işlemler” başlığını taşıyan 7. maddede şu hükümler var:

“Muayene sırasında ilgili Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü'nün yazısına ekli rapor formuna sakat hizmet erbabının fotoğrafı yapıştırılarak üzeri hastanenin resmi mühürü ile mühürlenip hastane baştabibi tarafından imzalanacaktır.

Rapor formunda hastanenin adı ile rapor tarihi ve numarasının belirtilmesi zorunludur.

Rapor formuna laboratuvar bulguları, klinik muayene bulguları, sakatlık bulguları ve teşhis açık, kesin ve ayrıntılı bir şekilde yazılacaktır.

Birden fazla sakatlığı bulunan hizmet erbabının bu sakatlıklarla ilgili bulguları rapor formundan ayrı ayrı belirtilecektir.

Teşhis edilen sakatlıkların sonradan iyileşmesi olanağı varsa hizmet erbabının yeniden muayeneye gönderileceği tarih, rapor formunun ilgili bölümünde belirtilecektir.

Rapor formu doldurulduktan sonra birinci nüsha resmi yazıyla hizmet erbabını hastaneye sevk eden Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine, Vergi Dairesi Müdürlüklerine veya Mal Müdürlüklerine gönderilecek, ikinci nüsha hastanede saklanacaktır.”

Bu hükümler içerisinde yer alan “Teşhis edilen sakatlıkların sonradan iyileşmesi olanağı varsa hizmet erbabının yeniden muayeneye gönderileceği tarih, rapor formunun ilgili bölümünde belirtilecektir.” Hükmü okuyucumun sorusuna cevap vermek için anlamlıdır. Okuyucum kendi raporunda böyle bir bilgi notunun bulunup bulunmadığını belirtmemiştir. Ayrıca sözkonusu Yönetmeliğin “Merkez sağlık kurulunun teşekkülü ve yapacağı işlemler” başlıklı 10. maddesinin son bendinde yer alan “Merkez Sağlık Kurulu, gerekli gördüğü hallerde raporu düzenleyen veya bu yönetmeliğin 6'ncı maddesinde belirtilen başka bir hastanenin sağlık kurulundan hizmet erbabının tekrar muayenesi ile ek veya yeniden bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesini isteyebilir.” Hükmünde de “ek veya yeniden bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesini isteyebilme yetkisi” düzenlenmektedir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası yönünden sigortalının kontrol muayenesi, 506 sayılı Kanun'un 25. maddesinde düzenlenmiştir. “Sürekli iş göremezlik geliri bağlandıktan sonra (...) Kurum da, sigortalıyı her zaman kontrol muayenesine tabi tutabilir. (...) Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmayan sigortalının sürekli iş göremezlik geliri, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlayarak kesilir. (...)”.

Malullük Sigortası yönünden sigortalının kontrol muayenesi ise 506 sayılı Kanun'un 57. maddesinde düzenlenmiştir: “(...) Malullük aylığı bağlanan sigortalıları kurum da her zaman kontrol muayenesine tâbi tutabilir. Gerek kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre, malullük aylığı, artırılır, azaltılır veya kesilir. Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmayan sigortalının malullük aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak kesilir. (...)“ 5510 sayılı SSGSSK'nun 94. ve 95. maddelerinde de konuya ilişkin hükümler yer almaktadır.

Kısaca hem Maliye Bakanlığı'nın hem de gelir veya aylık bağlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu- (SGK)'nun kontrol muayenesi isteme hakları bulunmaktadır.

(Yeni Şafak Gazetesi | 21.07.2008)

GÜNDEM