BASINDAN YAZILAR
Yıllık İşletme Cetveli Verilme Zorunluluğu ve Bildirim Süresi - MuhasebeTR

Yıllık İşletme Cetveli Verilme Zorunluluğu ve Bildirim Süresi

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil belgesine haiz işletmeler yıllık işletme cetvellerini takip eden yılın ilk dört ayı içinde (01 Ocak-30 Nisan) hazırlayarak bildirmek zorundadırlar. Özel hesap dönemine sahip işletmeler ise bu bildirimleri hesap dönemlerinin bitişini izleyen ilk 4 ay içinde bildirmekle mükelleftir. Ancak mücbir sebep bildirip, sebebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde kabul edilenler için kendilerine ilgili kurumca verilen süre kadar İşletme Cetveli’ni beyan etmeyi erteleyebilirler. Beyanı süresi içinde bildirmeyen işletmeler için 6948 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince 2021 yılında beyan edilecek işletme cetveli için 1.730,00 TL idari para cezası uygulanır.

İşletme cetveli e-Devlet kapısı veya bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir. Mücbir sebeplerden dolayı veri girişi yapamayan işletmeler İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek Sanayi Sicil Bilgi Sistemine veri girişinin İl Müdürlüğü’nce yapılmasını talep eder. Aynı işletmenin birden fazla adreste üretim yeri bulunması durumunda başka bir deyişle birden fazla Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip işletmeler her Sanayi Sicil belgesi için ayrı işletme cetveli bildirmekle yükümlüdür.

İşletme cetvelinin içeriğinde ise işletmenin Sahip olduğu makine parkuru, yıllık üretim kapasitesi, yıllık üretim miktarı, bunların yerli muhteva oranları, üretim sonucu ortaya çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarı ile tüketilen hammadde ve enerji miktarları bilgisi yer alır. Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler için 6948 Sayılı Kanun’un 11. maddesi gereğince idari para cezası düzenlenir. Ayrıca bakanlığa bildirilen bu veriler kamuya açık değildir. Sanayi sicilindeki bilgilerin bakanlık personeli dahil yetkili olmayanlar tarafından izinsiz erişilmesi, kullanılması ve açıklanması suçtur.

Üst üste 2 yıl İşletme Cetveli’nin beyan edilmemesi halinde ise işletmenin faal olup olmadığına yönelik üretim yerinin bulunduğu İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılır. Faaliyetin bulunmadığı tespit olunursa durum tutanak altına alınarak durum ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildikten sonra işletmenin kaydı silinerek işletme bilgileri ilgili İl Müdürlüğü’nün web sayfasında ilan edilir. 

2020 Yılına ait İşletme Cetveli bildiriminin son günü ise 30.04.2021 Cuma günüdür.

(Kaynak: Emrah Akoğlan / Dünya Gazetesi | 24.04.2021)

GÜNDEM