BASINDAN YAZILAR
Limitet Şirket Ortaklarının 4/B Sigortalılıklarının Sona Erme Sorunsalı - MuhasebeTR

Limitet Şirket Ortaklarının 4/B Sigortalılıklarının Sona Erme Sorunsalı

Limitet şirketler ticaret yaşamımızda en çok görülen şirket türü ve şirket ortaklarının zorunlu Bağ-kur sigortalısı sayılmaları nedeniyle sosyal güvenlik ve emeklilik mevzuatımızda çoğu bağımsız çalışan için hayatın tam içinde yer alan unsurlardan birini oluşturuyor.

Dikkat edilmez ve yapılacaklar bilinmezse önemli parasal hak kayıplarına yol açabiliyor.

Bu nedenle bugünkü yazımızda limitet şirket ortaklarının sigortalılıklarının kapanmasında bilinmesi gerekenleri ele aldık.

Limitet şirket ortaklığından kaynaklanan 4/b sigortalılıkları bu ticari faaliyetin devir, iflas, fesh olma veya münfesih hale gelme, aynı zamanda aktif 4/a sigortalılığın başlaması gibi nedenlerle sona erebiliyor ama bu sona ermede uyulması gerekli zorunluluklar bulunuyor.

Devir Halinde Limitet Şirket Ortaklığından Kaynaklanan Sigortalılık Durumu

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi ile sona erer.

Eğer hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle de sona erer. Bu sona erme tarihinin sigortalılar veya şirket yetkililerince en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekir.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda limitet şirkette pay devirlerinin pay defterine kaydı zorunlu tutulmamasından dolayı limitet şirket ortaklarının sigortalılıklarının hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erebiliyor. Bu tarihin de sigortalılar veya şirket yetkililerince en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Örneğin limitet şirket ortaklığı olan sigortalı, 03.03.2021 tarihli noter devir sözleşmesi ile hissesinin tamamını devretmiş ve ortaklar kurulunca da devrin yapılmasına 15.03.2021 tarihinde muvafakat verilmiş olsun. Sigortalının pay defterinin ibrazı artık zorunlu olmadığından sigortalılığı ortaklar kurulu karar tarihi olan 15.03.2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesi, karar tarihinin sigortalı veya şirket yetkilerince 25.03.2021 tarihine kadar SGK’ya bildirilmesi gerekecektir. Eğer bu olay 01.07.2012’den önce gerçekleşen bir olay olsaydı, pay defterinin de ibrazı gerekecekti.

İflasın Açılmasına Mahkemece Karar Verilen Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sona Ermesi

İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği tarihte sona ermesi gerekmekte olup bu tarihin de sigortalılar veya şirket yetkililerince, on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Mahkemece limitet şirketin iflasına 12.02.2021 tarihinde mahkemece karar verilmiştir. Şirket ortağı sigortalı söz konusu mahkeme kararını 17.02.2021 tarihinde SGK’ya sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile intikal ettirmiş ise 4/b sigortalılığının 12.02.2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesi gerekecektir. Eğer bu örnekte Mahkeme iflasın kapatılmasına 17.12.2021 tarihinde karar verirse ve sigortalı 4/b sigortalılığının sonlandırılması için herhangi bir talepte bulunmamışsa bu sigortalının sigortalılığının 17.12.2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesi gerekecektir.

Mahkemece Tasfiye Durumunda Sigortalılık

Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erecek olup bu tarihin ticaret sicil memurluğunca veya sigortalılarca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Ancak tasfiyenin kapatılmasına mahkemece karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi mahkeme karar tarihinden geriye gitmez.

Ortaklar Kurulu Kararı ile Tasfiye Halinde Sigortalılık

Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erer. Bu tarihlerin sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmelidir. Ancak tasfiyenin kapatılmasına tasfiye kurulunca karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihten geriye gitmez.

Şirketin Münfesih Olması Durumunda Ortakların Sigortalılığı

Münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde şirketin münfesih duruma düştüğü tarih itibariyle sona erecek, bu tarih sigortalılarca sigortalının talebinin olmaması halinde münfesih duruma düşen şirketin tasfiyesinin sonuçlandığına dair tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona ermiş sayılır. Bu tarihin sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca, en geç on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilmesi gerekir.

Resen Kapatılan Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

6102 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih şirketin münfesih veya tasfiyeye girmesi sonucu, tasfiye veya münfesih durumu sonuçlanmadan, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine istinaden kayıtlarının resen silinmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıklarının Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtları esas alınmak suretiyle sonlandırılması gerekiyor.

(Kaynak: Şevket Tezel / Ali Tezel | 15.03.2021)

GÜNDEM