BASINDAN YAZILAR
Senelik İzin Ücretini SGK'ya Bildirmenin Püf Noktaları - MuhasebeTR

Senelik İzin Ücretini SGK'ya Bildirmenin Püf Noktaları

İşçiler hangi sebeple olursa olsun işten çıkmaları veya çıkarılmaları hâllerinde hak ettikleri hâlde kullanamadıkları senelik izin sürelerine ait ücretlere hak kazanmaktadır. Kullanılmayan senelik izin süreleri, kaç yıla ait olursa olsun tamamının ücretlerinin ödenmesi zorunludur.

Diğer yandan hak kazanılan yıllık izin ücretleri, SGK primlerine tabi olup bildirilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işçiler kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izin nedeniyle iş sözleşmeleri uzun süre askıda kalmaktadır. Belirtilen nedenlerle iş sözleşmesi askıda iken işten çıkarılan işçilere yapılan senelik izin ücretlerinin SGK’ya bildirilmesi konusunda okurlarımızın tereddütleri olduğu gelen iletilerden anlaşılmaktadır.

İş sözleşmesinin askıda bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli!

İş Kanununa göre herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği öngörülmüştür.

Bu doğrultuda, sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi hâlinde, İş Kanununa göre akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı nazarı dikkate alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretler akdin feshedildiği ayın kazancına dâhil edilecektir.

Akdin feshedildiği ayda çalışılan gün sayısına tekabül eden günlük prime esas kazancın, prime esas günlük kazanç alt sınırının 7,5 katından fazla olması hâlinde, aşan kısım prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.

Diğer yandan iş akdinin ücretsiz veya diğer askıda olduğu bir dönemde fiilî çalışması olmayan bir sigortalıya yıllık izin ücretinin ödenmesi hâlinde yıllık izin ücreti prime esas kazanç bildirimi yapılan en son ayın kazancına dâhil edilecektir.

Aynı şekilde istirahat nedeniyle iş akdi askıda olan bir sigortalının akdin askıda olduğu dönemde hizmet akdinin feshedilmesi ve yıllık izin hakkının da kullanılmamış olması hâlinde izin ücretinin de hizmet akdinin feshedilmesi ile birlikte ödenecek olması nedeniyle yıllık izin ücreti prime esas kazanç bildirimi yapılan en son ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesiyle tahakkuk ettirilerek prim kesilecektir.

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca yapılan ödemelerin bildirilmesi

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla birlikte sendikalara üye olmamaları nedeniyle özel sektöre ait iş yerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan personele geriye yönelik olarak ücret farkı ödenmesine karar verilmesi hâlinde, söz konusu ücret farkları, ilişkin oldukları ayların, kazancına dâhil edilerek prime tabi tutulacaktır. Diğer yandan;

  • Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı iş yerlerinde, bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerce de toplu iş sözleşmelerine dayanılarak istirahatli bulunan süre için ayrıca ücret ödenmesi durumunda, bu ücretler istirahatli bulunulan ayların,
  • Kamu kurumlarında (4/1-a) kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi hâlinde bu ücretler ilişkin oldukları ayların,

Kazancına dâhil edilerek SGK primine tabi tutulacaktır.

Örneğin; Özel nitelikteki bir iş yerinde 2021/Mayıs ayında imzalanan toplu iş sözleşmesine istinaden ücretlere 2021/Ocak ayından itibaren 500 TL tutarında zam yapılması hâlinde geriye yönelik olarak 2021 Ocak, Şubat, Mart, Nisan ila Mayıs dönemi aylarına ilişkin her bir ay için ödenecek olan 500 TL ücret farkı 2021 yılında farkın ödeneceği Ocak, Şubat, Mart, Nisan ila Mayıs dönemi prime esas kazançlarına dâhil edilerek SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

             ***

“Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır.” Montaigne

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 15.03.2021)

GÜNDEM