BASINDAN YAZILAR
Ülke Bazlı Raporların Verilme Süresi Uzatımı ve Bildirim Formu - MuhasebeTR

Ülke Bazlı Raporların Verilme Süresi Uzatımı ve Bildirim Formu

17 Eylül tarihli DÜNYA Gazetesi’nde yayımlanan “Transfer Fiyatlamasında Genel Rapor ve Ülke Bazlı Raporlama Zorunluluğu” başlıklı yazımızda transfer fiyatlamasına ilişkin yasal düzenlemeler konusunda açıklamalarda bulunulmuş ve konuyla ilgili olarak yayımlanan 4 Nolu Tebliğ düzenlemelerindeki “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” ve “Ülke Bazlı Rapor” verilmesi gerekebilecek durumlara yer verilmişti.

Anılan Yazımızın “III- ÜLKE BAZLI RAPOR” başlığı altındaki bölümünde açıklandığı üzere; Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin (2019 hesap dönemi için 2018 hesap dönemi) konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlamak ve elektronik ortamda İdareye sunmak zorundadır.

Ülke bazlı rapor, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda İdareye sunulur. İlk ülke bazlı raporun, 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmekteydi.

Ancak bu süre, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan Sirkülerle;

- 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve

- Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun

BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Bu kez, 22 Şubat 2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3” de idareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap dönemi ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamalar yapılmış olup, anılan açıklamalar şöyledir:

1. Ülke bazlı raporların verilme süresinin uzatılması

Anılan sirkülerde açıklandığı üzere;

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü,

sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan,

- Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının Mart/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri;

- Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının ise Haziran/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı raporların, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.

2. 2019 Hesap Dönemi ve 1/1/2019’dan Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemi İçin İdareye Verilen “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” Hakkında Açıklamalar

2020/33 sayılı Genelge’mizde açıklandığı üzere, 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in “7.4-Ülke Bazlı Rapor” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar gereğince; kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgileri içeren ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmiştir.

2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu, anılan Tebliğde belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan, 8 Ekim 2020 tarihli DÜNYA Gazetesi’nde yayımlanan “Transfer Fiyatlamasında Ülke Bazlı Raporlamanın Türkiye’de Verilmeyebileceği Haller” balıklı yazımızda; 1 Ekim 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın onaylanmasına karar verildiği. Söz konusu anlaşmanın onaylanması durumunda, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı, ancak Türkiye’de faaliyet gösteren (yurtdışı merkezli şirketlerin Türkiye’deki iştirakleri gibi), birçok işletme için ülke bazlı rapor hazırlanması ve sunulması yükümlülüğünü ortadan kaldırabileceği açıklanmıştı.

(Kaynak: Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak / Dünya Gazetesi | 25.02.2021)

GÜNDEM