BASINDAN YAZILAR
Ertelenen KDV Beyan ve Ödemeleri - MuhasebeTR

Ertelenen KDV Beyan ve Ödemeleri

Vergi Usul Kanunu 524 sıra no’lu Genel Tebliğ ile koronavirüs salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyeti bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalanılması hakkında bazı açıklamalar yapılmıştır. (25 Ocak 2021) Şöyle ki:
 
* Vergi Usul Kanunu’nun 111’inci maddesi uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, anılan kanun kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile söz konusu kanunun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle yetkili olduğu hususu hüküm altına alınmıştır.
 
* Vergi Usul Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetki gereği “…ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dahil) ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları, uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun görülmüştür.”
 
Bu bağlamda yukarıda bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu tebliğin yayım tarihi olan 25 Ocak 2021 itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.
 
Diğer yandan, mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıdaki belirlenmiş sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.
 
Yukarıda mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ‘Form Ba-Bs’ bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken ‘elektronik defter beratları’ ile e-defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
 
Örnek: Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığı’nca alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar gereği Bay (A) faaliyetine 4 Mart 2020’de tekrar başlamıştır.
 
Bu durumda Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 4 Mart 2021 tarihinde sona ereceğinden 2020 Kasım, 2020 Aralık, 2021 Ocak, 2021 Şubat dönemleri Katma Değer Vergisi beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilecektir.
 
Söz konusu tarihe kadar verilen Katma Değer Vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi 2020 Kasım dönemi için 31 Mayıs 2021, 2020 Aralık dönemi için 30 Haziran 2021, 2021 Ocak dönemi için 2 Ağustos 2021, 2021 Şubat dönemi için 31 Ağustos 2021 tarihleri olacaktır.

(Kaynak: Veysi Seviğ / İto Haber | 15.02.2021)

GÜNDEM