BASINDAN YAZILAR
Emeklinin Hak Ettiği Maaşların Mirasçılarına Ödenmesi - MuhasebeTR

Emeklinin Hak Ettiği Maaşların Mirasçılarına Ödenmesi

Emekli maaşı veya geliri almakta olan sigortalıların veya hak sahiplerinin ölümü hâlinde hak edip de alamadıkları tutarların SGK hesaplarına iadesini müteakip söz konusu miktarların vârislere ödenebilmesi mümkün bulunmaktadır. Bunun için;

  • Yetkili mahkemelerden alınmış veraset ilamı ya da noterliklerce düzenlenmiş mirasçılık belgesinin aslı ya da onaylı sureti,
  • Vefat eden sigortalının veya hak sahiplerinin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince vergiden muaf olduğuna, vergisinin ödenmiş bulunduğuna dair ilgili vergi dairesinden temin edilecek onaylı belge ile
  • Vârislerden biri tarafından verilmiş imzalı dilekçe,

ile başvurulması gerekmektedir.

İADESİ GELEN MİKTARIN ÖDENMESİ

Gelir/aylık almakta iken ölen sigortalılar adına bankaya gönderilen miktarlardan iadesi gelen miktarın tamamının veya bir kısmının verese olarak ödenmesi gerektiği durumlarda, verese işlemlerinin yapılabilmesi için harcama birimlerince;

  • Sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık tahsis dosyası Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde iken ölen ve ölüm dosyası Genel Müdürlükte bulunan sigortalılar için Genel Müdürlükçe hak edilen verese miktarı belirtilerek verese belgeleriyle birlikte Gider Muhasebe Daire Başkanlığına,
  • Sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık tahsis dosyası sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinde iken ölen ve ölüm dosyası Genel Müdürlükte bulunan sigortalılar için ise ilgili müdürlükçe veya merkezce hak edilen verese miktarı belirtilerek verese belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları muhasebe birimlerine,

Gönderilmektedir. 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin verese işlemleri ise Genel Müdürlükle birlikte yetkilendirilmiş sosyal güvenlik il müdürlüklerince de yapılmaktadır.

Ocak ayına ait nakdî ücret desteği ödemelerini soran değerli okurlarımız, 2021/Ocak ayına ait nakdî ücret desteği ödemeleriniz 9 Şubat 2021 tarihinde banka hesaplarınıza yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

MALULLÜK AYLIĞIM NE ZAMAN BAŞLAR?

Sermet Öncükaptan Bey, malullük aylığı başlangıcı rapora göre değişmektedir. Buna göre:

  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,
  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,

Takip eden ay başından itibaren başlatılmaktadır.

31 MART 2021 TARİHİNE KADAR SÜRE VAR

Yeliz Taşkın Hanım, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış genel sağlık sigortası sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti hâlinde genel sağlık sigortası prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Diğer yandan 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN YAŞ ŞARTI YOK!

Özcan Coşkuner Bey, malulen emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Fakat 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir. Sizin bu şartlarınız yeterli durumdadır... Bahsettiğiniz psikolojik hastalıklarınız maluliyet testinde esas alınacaktır. Bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirsiniz. Başvurunuz sonucunda psikolojik hastalığınız nedeniyle çalışma gücünüzün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiğiniz SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi hâlinde malulen emekli olabilirsiniz.

             ***

“İnsan vefat ettiği gün değil, dünyada ismi son kez zikredildiği gün gerçekten ölmüştür.” Barış Manço

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 06.02.2021)

GÜNDEM