BASINDAN YAZILAR
Maliye ve SGK’dan Vatandaşa Tebligat Yağmuru, Geri Sayım Başladı… - MuhasebeTR

Maliye ve SGK’dan Vatandaşa Tebligat Yağmuru, Geri Sayım Başladı…

Borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Borç yapılandırması ile vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlandı. Yapılandırmasında son 14 gün… Maliye ve SGK mükellefleri yazı ile uyarıyor...

Aylar önceden sizlere bilgisini vermiştim; milyonlarca vatandaşımızın devlet borçlarına af geliyor hazırlıklarınızı şimdiden yapın demiştim.Pandeminin sadece ülkemizde değil dünya üzerinde her sektörü olumsuz olarak etkilediği 2020 yılının son aylarında, işverenin vergi ve  SGK  borçlarından, GSS  borçlusuna, motorlu taşıt vergilerinden emlak vergilerine kadar vatandaşın devlete olan tüm borçları yapılandırma ve taksitlendirme kapsamına alındı. Piyasaya bir nebze olsun nefes arası verildi…

31.12.2020 SON BAŞVURU TARİHİ 1 AY UZATILDI

Yıl sonu yoğunluğu, pandemi endişesi, internet ortamından başvuru yapamayan vatandaşlarımızın durumları göz önünde bulunduruldu ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek başvuru süresi ile ocak sonu olan ilk taksit ödemeleri bir ay uzatıldı.

Karar şu şekilde Resmi Gazete’de yayımlandı;

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Böylelikle;

Yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit son ödeme tarihi ise 28 Şubat tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar;

· Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar,

· İdari para cezaları,

· Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

- Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

· İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakları,

· Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacaklar,

· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, barolara, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerine ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar,

 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'nın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakları,

· KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,

· Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,

·Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,

·Türk Standartları Enstitüsü'nün alacakları,

-İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50'sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,

-Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları.

-6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecekler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanacak. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilecek ve bu alacaklar hakkında bu kanun hükümleri uygulanacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar için başvurular e-sigorta ve e-devlet kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla mükellefin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilecek.

Vergi borcu olan mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Yapılandırma sürecinde tüm borçlu vatandaşlarımız 7 gün 24 saat online işlem yapabilecek.Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemlerden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen peşin veya taksitli planlarına göre ödemelerini anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

VERGİ DAİRESİ VE SGK’DAN TEBLİGAT UYARISI

Yapılandırma başvuruları için takvim geriye doğru son 14 günü sayarken SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı borçlu mükelleflerine son bir uyarı için yüzbinlerce tebligatı adreslere gönderdi. Bugünlerde posta kutusunda adınıza tebligat görürseniz veya PTT memuru kapınızı çalarsa şaşırmayın, tekrardan hatırlatayım; son gün 1 Şubat! Bu şansı kaçırmayın…