BASINDAN YAZILAR
Limited şirket ortaklarının vergisel sorumluluğu değişti / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Limited şirket ortaklarının vergisel sorumluluğu değişti / Veysi Seviğ

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın "Limited şirketlerin amme borçları" başlıklı 35. maddesinde 5766 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucunda söz konusu madde metni "Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amne alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulur" şekline dönüşmüştür. Bu hüküm söz konusu değişikliğin resmi gazetede yayım tarihi olan 06 Haziran 2008'den itibaren geçerli bulunmaktadır.

Ayrıca aynı yasa maddesine eklenen ikinci fıkra uyarınca da "Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden" yukarıdaki hüküm çerçevesinde müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

Bu bağlamda söz konusu yasaya eklenen üçüncü fıkraya göre de "Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden" müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Yapılan yeni düzenleme uyarınca bundan böyle limited şirket ortakları hakkında ödenmeyen kamu borçlarının takibine yönelik işlem yapılabilmesi için;

*Söz konusu amme alacağının kısmen veya tamamen borçlu konumundaki şirketten tahsil edilememiş olması veya,

*Bu borcun şirketten tahsil edilemeyeceğinin anlaşılır hale gelmesi gerekmektedir.

Her şeyden önce limited şirket ortağının kamu alacağı dolayısıyla takip edilebilmesi için; alacağın şirket malvarlığından ve kanuni temsilciden tahsil imkânının olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. (Danıştay 4. Dairesi E. No: 2006/914,K. No: 2006/2039, Karar için bakınız, Kızılot, Şükrü. Danıştay Kararları ve Özelgeler Cilt: 8, Sf: 1407-1408)

Söz konusu yasa maddesinde değişiklik yapılmadan önce yer alan ibareye göre "limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı bulunmayan" amme borcundan dolayı sorumlu tutulurken yapılan bu değişiklikle bu koşula ayrıca "tahsil edilemeyeceği anlaşılan" amme borçları da eklenmiş bulunmaktadır.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 35. maddesi yeni birinci fıkra hükmüne göre limited şirketten tahsil edilemeyen ve takip edilmesi gereken kamu alacaklarından ikincil sorumlu olan şirket ortaklarının sorumluluklarının başlayabilmesi için açıklayıcı hüküm getirilmekte, limited şirketin amme borçlarından, eski ve yeni ortakların ne şekilde sorumlu olacakları hususu ise ikinci fıkranın konusunu oluşturmaktadır.

Dolayısıyla amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olması halinde şahısların amme alacağının ödenmesinden müteselsilen (birlikte) sorumlu tutulacakları hususu ayrıca hükme bağlanmakta olup bu sorumluluk uygulamasının Vergi Usul Yasası kapsamına giren amme alacaklarının, düzenledikleri yasalardaki ödeme sürelerinde ve/veya Vergi Usul Yasası'na göre verilen özel ödeme süreleri içinde farklı şahısların ortak olması halinde de geçerli olacaktır.

Limited ortakların sorumluluğuna esas alınan amme alacaklarının doğduğu zamanlar, dönemleri ve ödeme zamanları kriterleri, yargı kararlarında da benimsenmiş ancak bu zamanlarda farklı şahısların ortak olması halinde sorumlu tayininde kararlar için görüş birliğine varılmamıştır. Yapılan yeni düzenleme ile yargı kararları ile içtihat oluşturulmamış bu konulara açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan bu değişiklikle yine yargı kararları da dikkate alınarak bu şahıslara müteselsil sorumluluk getirilmesi, bir yandan hisse devri yapan ortakların borcunu ödemesini sağlayacak, diğer yandan da devralan bu şahısların limited şirket hissesinin değerini borçluluk durumunu da göz önüne alarak belirlenmesine imkân verecektir.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'da değişiklik yapılmadan önce ortaya çıkan bir uyuşmazlıkta "Şirketten tahsil olanağı kalmayan kamu borçları için öngörülen sorumluluğun, ortaklık sıfatına ve ortaklık payına bağlı olduğu, hisse devri halinde devir tarihinden önceki ve sonraki dönemlere ilişkin vergi borçlarının ortaklık payının devralan ortaklardan aranması gerektiği" sonucuna varılmıştır.

Ancak bundan böyle limited şirket tüzelkişiliğinden tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsil edilememesi nedeniyle bu defa ortaklardan aranması halinde, ortakların da söz konusu borcu ödememeleri yahut da ödeyememeleri halinde bu defa borcun doğduğu dönemde, söz konusu şirkette ortak olanlar ile devir yoluyla paydaş olanların durumu önem arz edecektir.

Bir limited şirkete ait ortaklık paylarının devrinden sonra söz konusu devirden önce oluşan kamu borçlarının takibinde yeni yasal düzenlemeye göre oluşacak takip sırası, uygulamada kanımızca bazı duraksamaları da beraberinde getirecektir.

Böyle bir durumda yasal düzenleme gereği "payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden" müteselsilen sorumlu olacaklardır.

*766 sayılı yasanın geçici birinci maddesi uyarınca 06.6.2008 tarihinde tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da geçerlidir.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 20.06.2008)

GÜNDEM