BASINDAN YAZILAR
Özelerde Finansal Kiralama / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Özelerde Finansal Kiralama / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

1. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın B.07.1.GİB.4.06.16.01 sayı ve Temmuz 2007 tarihli özelgesi;

"Finansal kiralama yolu ile temin edilen taşınmazlarda, söz konusu kıymet fiilen kiracı tarafından kullanılsa da, mülkiyetin kiracı adına tescili ödemelerin tamamlanmasından sonra gerçekleşmektedir. Bu sebeple, finansal kiralama yoluyla temin edilen bir taşınmazın satışında, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde yazılı istisnadan yararlanılabilmesi, taşınmazın en az iki yıldır şirket adına tescil edilmiş olması koşuluna bağlıdır.

 

2. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 13.3.2007 tarih ve 5776 sayılı özelgesi;

"Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen demirbaşa ait kira ödemeleri kayıtlara intikal ettirilirken, öncelikle anapara ve faiz giderlerinin ayrıştırılması, sonra finansal kiralama sözleşmesine göre iktisadi kıymetin bedeline tekâbül eden kısmın (kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli ile yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanının) ‘kullanım hakkı' olarak aktifleştirilmesi ve bu tutar üzerinden amortisman ayrılması gerekir. Ayrıca, kira ödemelerine ilişkin ayrıştırma her bir dönem sonunda (finansal kiralama sözleşmesinde yer alan kira ödemelerinin yapılacağı tarih) kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz uygulamak suretiyle yapılacağından, sadece ilgili yılda uygulanabilecek faiz gideri, dönem giderleri arasında yer alacaktır. Dolaysıyla iktisadi kıymetin, kullanım hakkı olarak aktifleştirilip, bu değer üzerinden amortismana tabi tutulması sebebiyle, ana para ödemeleri dönem gideri olarak dikkate alınamayacaktır."

 

3. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21.1.2008 tarih ve 17722 sayılı özelgesi;

"Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan söz konusu araçların teslimi katma değer vergisinden istisnadır. Bununla berber, söz konusu araçların finansal kiralama yoluyla temin edilmesi halinde, finansal kiralama hizmet mahiyetinde bir işlem olduğundan, işlemin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün değildir. Bu sebeple, yurtdışındaki bir firmadan finansal kiralama yoluyla temin edilen havayolu taşıma araçları için söz konusu firmaya yapılan kira ödemeleri üzerinden genel oranda (yüzde 18) KDV hesaplanarak, sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekir."

 

4. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 6.1.1999 tarih ve 321 sayılı özelgesi;

"Finansal kiralamaya konu malın mülkiyeti devredilmediği için, KDVK'nun 13/d maddesinde düzenlenen yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın tesliminin katma değer vergisinden istisna edilmesine ilişkin düzenlemeden yararlanılması söz konusu değildir."

 

 

 

ÖZELGELERDE FİNANSAL KİRALAMA

-Gelir İdaresi Başkanlığı 'nın 29.5.2007 tarih ve 6802-8 sayılı özelgesi;

 "Finansal kiralama yoluyla tüketicilere konut kiralanması halinde, kaynak kullanımı destekleme fonu kapsamında bir işlem söz konusu olmadığından herhangi bir kesinti yapılmaz. "

 

-  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'n ın 12.9.2007 tarih ve 2212 sayılı özelgesi;

 "Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen ve noter satış sözleşmesi ile mülkiyeti alınacak olan iş makineleri dolayısıyla noterde yapılacak işlemlerde, Harçlar Kanunu 'nun 41 ilâ 43. maddeleri açıklamaları gereğince, söz konusu makinenin vadeli olarak maliyeti olan döviz tutarının işlemin yapıldığı günde Merkez Bankasınca belirlenen  döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle bulunacak değer üzerinden noter harcı ve damga vergisine tabi tutulması gerekir. "

 

 

 

SÖZÜN ÖZÜ

Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ilerisini görürsünüz

CHURCHILL

 

(Kaynak: Referans Gazetesi | 18.06.2008)

GÜNDEM